Harmonogram konkursów

PROGRAM

ZAKRES PROJEKTU

TERMIN NABORU

WIĘCEJ

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20„Uczelnia dostępna II”

Projekt ma przewidywać wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej

8 czerwca 2020 r.

Strona konkursu

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka

Konsorcja także z udziałem jednostek naukowych. Regiony słabiej rozwinięte.

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

7 lutego – 18 czerwca 2020 r. (do godziny 16:00).

Konkurs jest podzielony na rundy: I. 7 lutego – 6 marca 2020 r. tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych)

II. 7 marca – 20 kwietnia 2020 r. tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych)

III. 21 kwietnia – 18 maja 2020 r. tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

IV. 19 maja – 18 czerwca 2020 r. (do godziny 16:00) tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

Strona konkursu

Konkurs 4/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

30 kwietnia – 10 lipca 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Strona konkursu

Konkurs 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

3 lutego – 7 sierpnia 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs jest podzielony na 2 rundy: 1) od 3 lutego do 8 maja 2020 r.; 2) od 9 maja do 7 sierpnia 2020 r., do godziny 16:00.

Strona konkursu

Konkurs 1/4.1.4/2020

Projekty aplikacyjne

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach Polski poza woj. mazowieckim.

1 - 31 lipca 2020

Strona konkursu

Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Koronawirusy

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

6 maja – 31 grudnia 2020 r. (do godziny 12:00). Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

I. 6 maja – 5 czerwca 2020 r.

II. 6 czerwca – 24 lipca 2020 r.

III. 25 lipca – 31 grudnia 2020 r.

Strona konkursu

IV konkurs w ramach programu
CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań takich jak platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

15 czerwca - 30 lipca 2020 r.

 (do godziny 16:00)

Strona konkursu

PROGRAMY STRATEGICZNE

GOSPOSTRATEG

​Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

31 sierpnia 2020 ​

Strona konkursu

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Poland My First Choice

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym - posiadające kategorię A i A+  - podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program obejmuje przyznanie stypendium na regulaminowy okres studiów oraz w uczelniach publicznych – także zwolnienie z opłat za kształcenie.

15 czerwca 2020

Strona konkursu

Wymiana bilateralna naukowców - Niemcy

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł..

23 czerwca 2020

Strona konkursu

Wymiana bilateralna naukowców - Francja

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji

23 lipca 2020

Strona konkursu

Program STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

W ramach Programu Wnioskodawcy będą mogli uzyskać finansowanie na działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, wypłatę stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree, wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w  wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej, rozwijanie współpracy międzynarodowej szkół doktorskich oraz merytoryczne zarządzanie Projektem.

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

31 lipca 2020

Strona konkursu

Program Profesura Gościnna

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej polskich uczelni i innych jednostek naukowych, wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych oraz kształcenia.

31 lipca 2020

Strona konkursu