Harmonogram konkursów

PROGRAM

ZAKRES PROJEKTU

TERMIN NABORU

WIĘCEJ

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Mistrzowie dydaktyki

MNiSW

Przedmiotem naboru jest wyłonienie ofert uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”.

Nabór ofert jest ciągły, otwarty i będzie trwał aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 30.04.2020 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenia-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki--wdrozenie-modelu-tutoringu

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20„Uczelnia dostępna II”

Projekt ma przewidywać wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej

8 maja 2020 r.

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34549&L=766

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

1/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka

Konsorcja także z udziałem jednostek naukowych. Regiony słabiej rozwinięte.

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

7 lutego – 18 czerwca 2020 r. (do godziny 16:00).

Konkurs jest podzielony na rundy: I. 7 lutego – 6 marca 2020 r. tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych)

II. 7 marca – 20 kwietnia 2020 r. tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych)

III. 21 kwietnia – 18 maja 2020 r. tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

IV. 19 maja – 18 czerwca 2020 r. (do godziny 16:00) tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-1-1-1-2020//

 

Konkurs 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych. Efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

3 lutego – 27 kwietnia 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-4-1-4-2019/

Konkurs 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

9 grudnia 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-8-1-1-1-2019/

Konkurs 4/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

30 kwietnia – 10 lipca 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/4-1-1-1-2020/

Konkurs 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

3 lutego – 7 sierpnia 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs jest podzielony na 2 rundy: 1) od 3 lutego do 8 maja 2020 r.; 2) od 9 maja do 7 sierpnia 2020 r., do godziny 16:00.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-4-1-1-2019-inga/

Konkurs 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne

Projekty obejmujące konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo.

3 lutego – 27 kwietnia 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/

Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Koronawirusy

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

6 maja – 31 grudnia 2020 r. (do godziny 12:00). Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

I. 6 maja – 5 czerwca 2020 r.

II. 6 czerwca – 24 lipca 2020 r.

III. 25 lipca – 31 grudnia 2020 r.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

PROGRAMY STRATEGICZNE

GOSPOSTRATEG

​Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Drugi konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:
1. Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i spłecznej (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
2. Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego (Zamawiający – Ministerstwo Finansów)

23 marca 2020 roku do 22 maja 2020 roku (do godziny 16:00) ​

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34597&L=314

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Polskie Powroty

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie.

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych

23 kwietnia 2020

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

Program im. Walczaka

Program skierowany jest do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych. Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Inicjatywa ta to nie tylko możliwość rozwoju zawodowego i naukowego oraz szansa na zdobycie cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym dla uczestników Programu, ale także w efekcie wkład w poprawę opieki medycznej w Polsce.

30 kwietnia 2020

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

Program im. Ulama

Program dla naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa: Program im. Ulama na średniookresowe przyjazdy naukowców.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

- prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;

- odbycie stażu podoktorskiego;

- pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

23 kwietnia 2020

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

KATAMARAN - Tworzenie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie poprzez tworzenie i realizację wysokiej jakości wspólnych studiów II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu oraz wzrost umiędzynarodowienia szkół doktorskich, a także zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów i doktorantów z zagranicy poprzez ciekawą ofertę programową.

25 maja 2020 r.

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/zakonczone/katamaran-przygotowanie-i-realizacja-wspolnych-studiow-ii-stopnia-2

Poland My First Choice

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym - posiadające kategorię A i A+  - podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program obejmuje przyznanie stypendium na regulaminowy okres studiów oraz w uczelniach publicznych – także zwolnienie z opłat za kształcenie.

30 kwietnia 2020

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

POLONISTA – Program Stypendialny dla studentów i naukowców

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

30 kwietnia 2020

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

Programu Marii Skłodowskiej-Curie - Horyzont 2020

Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami
(Research and Innovation Staff Exchanges - RISE)

Międzynarodowa i międzysektorowa współpraca poprzez wspieranie mobilności krótkoterminowych pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami na wszystkich szczeblach kariery, od najniższych do najwyższych, w tym również personelu administracyjnego i technicznego.

28 kwietnia 2020 r.,

do godz. 17

https://www.eurodesk.pl/granty/dzialania-programu-maria-sklodowska-curie-horyzont-2020