Informacje Działu Nauki

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1495) - PDF iconPobierz (304.84 KB)

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2015  poz. 1443) - PDF iconPobierz (204.98 KB)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. 2015  poz. 1462) - PDF iconPobierz (179.15 KB)

ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ

Poszczególne wydziały Politechniki Częstochowskiej posiadają następujące kategorie naukowe, wynikające z oceny parametrycznej jednostek:

Wydział

Kategoria naukowa

2002-2005

2006-2009

2010-2013

2013 –2017

16.10.2017 -

Budownictwa

3 3 2 B B

Elektryczny

3 1 3 A A

Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

1 3 3 B B

Inżynierii Infrastruktury i Środowiska

3 2 3 B A

Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów

1 1 2 B B

Zarządzania

4 3 3 B A

KONSTYTUCJA DLA NAUKI - AKTY PRAWNE


PDF iconDane Politechniki Częstochowskiej niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN (713.63 KB)


NARODOWE CENTRUM NAUKI

Harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki znajduje się na stronie:

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram


WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ NCN I NCBIR

Wykaz projektów badawczych w systemie POL-on


NAGRODY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. 2019 r., poz. 182)


NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. 2019 r., poz. 976)


DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1514)
link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001514


PRZEPROWADZANIE CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM, W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/261/1

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODĘ MINISTRA

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 208/2019 z dnia 17.05.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej oraz składania wniosków o nagrodę ministra Zobacz i pobierz

PDF iconPodsumowanie działalności naukowo-badawczej Politechniki Częstochowskiej za rok 2018 w zakresie podlegającym prorektorowi ds. nauki (659.44 KB)


PDF iconRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (986.56 KB)


Polecenia i Zarządzenia dotyczące działalności naukowo-badawczej

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 75/2017 z dnia 17.10.2017 w sprawie wprowadzenia wzorów umów o realizację, finansowanie i rozliczanie projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dla pracowników oraz doktorantów PCz Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 71/2017 z dnia 06.10.2017 w sprawie organizacji krajowych/międzynarodowych konferencji naukowych przez Politechnikę Częstochowską Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 103/2016/2017 z dnia 11.07.2017 w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2017/2018 Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 61/2017 z dnia 13.07.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 208/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.06.2016 roku w sprawie finansowania działalności statutowej Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 86/2016/2017 z dnia 31.05.2017 w sprawie zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 29/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Częstochowską Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 46/2017 z dnia 03.04.2017 w sprawie zmiany zapisów Zarządzenia nr 25/2008 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 października 2008 roku Zobacz i pobierz
Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 22/2017 z dnia 06.03.2017 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 24/2016/2017 z dnia 14.12.2016 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej w latach 2016/2020
Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 208/2016 z dnia 14.06.2016 w sprawie finansowania działalności statutowej Zobacz i pobierz
Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 79/2016 z dnia 09.02.2016 w sprawie wprowadzenia wzoru OŚWIADCZENIA, składanego przez pracowników Politechniki Częstochowskiej na potrzeby wniosku o dotację na utrzymanie potencjału badawczego i dotację na młodych naukowców Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 154/2015 z dnia 16.04.2015 w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 194/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 2.11.2011 roku w sprawie zawierania umów oraz realizacji prac zleconych i usługowych w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 79/2012/2013 z dnia 26.06.2013 w sprawie określenia czasowego udziału obowiązków nauczycieli akademickich w ramach zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 57/2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie ramowych zasad rozliczania kosztów pośrednich w Politechnice Częstochowskiej - zmiana Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 56/2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie ramowych zasad rozliczania kosztów bezpośrednich w Politechnice Częstochowskiej - zmiana Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 43/2013 z dnia 23.04.2013 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o zwrot kosztów związanych z czynnościami przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego/habilitacyjnego, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 34/2013 z dnia 29.01.2013 w sprawie ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 29/2012/2013 z dnia 19.12.2012 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Częstochowską Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 194/2011 z dnia 02.11.2011 w sprawie zawierania umów oraz realizacji prac zleconych i usługowych w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 25/2008 z dnia 24.10.2008 w sprawie wysokości kosztów pośrednich w pracach naukowo-badawczych Zobacz i pobierz

OFERTA DLA PRZEMYSŁU

Oferta dla przemysłu 7.03 MB pdf Pobierz