Pomoc dla niepełnosprawnych studentów

Studenci Politechniki Częstochowskiej mogą:

 1. Skorzystać z pomocy materialnej w formie:
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • dofinansowania do pokrycia kosztów kształcenia w ramach programu Aktywny Samorząd - projekt realizowany przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z środków PFRON
 1. Uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z:
 • nauki języków: angielski oraz migowy
 • wychowania fizycznego: zajęcia na basenie, a od nowego roku gra w boccia, sekcja siatkówki na siedząco.
 1. Uczestniczyć oraz organizować wydarzenia ogólnopolskie:
 • Ogólnopolską Konferencję Osób Niepełnosprawnych
 • Ogólnopolską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, w ramach której rozgrywane są dwie dyscypliny Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS,
 1. Uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez inne polskie uczelnie.

 

1. Pomoc materialna

1.1 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student lub doktorant na podstawie posiadanego przez siebie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego.

Wysokość wypłacanego stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki.

Regulamin przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych można znaleźć w zakładce:

1.2. Dofinansowanie do pokrycia kosztów kształcenia w ramach programu Aktywny Samorząd - moduł II

Dofinansowanie jest przyznawane na semestr przez Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania w ramach programu Aktywny Samorząd - Moduł II - dofinansowanie do kosztów kształcenia.

Przysługuje ono studentom oraz doktorantom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie z Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • wrzesień - początek października - dla wniosków dotyczących dofinansowania w semestrze zimowym
 • luty - początek marca - dla wniosków dotyczących dofinansowania w semestrze letnim

Studenci oraz doktoranci mieszkający na terenie Częstochowy szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdą na stronie MOPS-u Częstochowa.

 

2. Dodatkowe zajęcia

2.1 z języka angielskiego

Zajęcia w roku 2017/2018z języka angielskiego odbywały się w dwóch grupach na różnych poziomach zaawansowania:

 • poziom podstawowy (A1-A2),
 • poziom zaawansowany (B1-B2).

Zajęcia trwały 2x 45 min. W semestrze zimowym prowadzone były przez pana Jana Michalewicza w poniedziałki od godziny 17:00 w Biurze Osób Niepełnosprawnych. Najpierw grupa podstawowa, a później zaawansowana. W semestrze letnim zajęcia prowadziła pani Małgorzata Engelking i odbywały się w środy od godziny 16:00.

2.2 z języka migowego

W roku akademickim 2017/2018 zajęcia prowadzone były w Biurze Osób Niepełnosprawnych raz w tygodniu i trwały 3x45min. Rozpoczynały się we wtorek o godzinie 17:00. Zajęcia prowadzone były przez tłumacza języka migowego panią Julię Kulig.

2.3 z wychowania fizycznego na basenie

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min. W roku akademickim 2017/2018 były prowadzone na basenie Klubu Taurus (ul. Brzeźnicka 46) i rozpoczynały się w czwartki o godzinie 19:00. W roku akademickim 2018/2019 będą kontynuowane ww. zajęcia. Dodatkowo planujemy uruchomić dwie dyscypliny sportowe boccia oraz siatkówka na siedząco.

W celu zapisania się na dodatkowe zajęcia należy się skontaktować z pracownikiem Biura Osób Niepełnosprawnych - mgr inż. Michałem Modławskim.

 

3. Wydarzenia organizowane na terenie Politechniki Częstochowskiej

Międzywydziałowe Koło Integracji i Wsparcia Feniks działające na PCz i zrzeszające studentów niepełnosprawnych we współpracy z Biurem Osób Niepełnosprawnych PCzw czasie roku akademickiego organizuje dwa ogólnopolskie wydarzenia:

 • Ogólnopolską Konferencję Osób Niepełnosprawnych,
 • Ogólnopolską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, w ramach której rozgrywane są dwie dyscypliny Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS,

w których biorą udział niepełnosprawni studenci z Politechniki Częstochowskiej oraz z uczelni wyższych z całej Polski. W zorganizowaniu tego wydarzenia pomagają również studenci nieposiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zarówno uczestnicy jak i organizatorzy mogą liczyć na certyfikat potwierdzający udział lub organizację, który daje dodatkowe punkty do stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ponadto artykuły przygotowane na podstawie wygłoszonych podczas Konferencji prezentacji zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

W roku akademickim 2018/2019 ww. wydarzenia planujemy w miesiącach:

 • listopad 2018 - Konferencja,
 • kwiecień 2019 - Olimpiada.

 

4. Szkolenia organizowane przez inne uczelnie

Niepełnosprawni studenci oraz doktoranci Politechniki Częstochowskiej mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez inne polskie uczelnie. Oprócz zdobycia nowej wiedzy oraz nowych umiejętności maja oni możliwość nawiązania nowych znajomości. Wszelkie koszty związane z udziałem (koszty udziału, transport, nocleg, wyżywienie) pokrywane są przez Politechnikę Częstochowską.

Informacje dotyczące aktualnych szkoleń będą umieszczane w zakładce Aktualności.