Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej są zgodnie z uchwałą nr 281/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 maja 2019 r.

Rekrutacja krok po kroku

Jak zostać doktorantem Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej

 

KROK 1

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl

KROK 2

Wypełnij podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

KROK 3

Wybierz dyscyplinę w ramach której będziesz ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

KROK 4

Wydrukuj z systemu IRK podanie o przyjęcie na szkoły doktorskiej, podpisz i złóż razem z kompletem wymaganych dokumentów w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej w godzinach i  miejscu jej dyżurowania. Dokumenty możesz również przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów do biura administracyjnego szkoły doktorskiej. Dokumenty, które składasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione! Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument. 

KROK 5

Dokumenty można składać do 06.09.2019 r. 

Brak dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem do szkoły doktorskiej. 

KROK 6

Po złożeniu kompletu dokumentów prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, którego terminy w poszczególnych dyscyplinach przedstawiono w tabeli:

Dyscyplina

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Miejsce przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

informatyka techniczna
i telekomunikacja

11.09.2019 r., godz. 10:00

sala 121, ul. Dąbrowskiego 69

inżynieria materiałowa

12.09.2019 r., godz. 10:00

inżynieria mechaniczna

13.09.2019 r., godz. 10:00

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

16.09.2019 r., godz. 10:00

automatyka, elektronika
i elektrotechnika

17.09.2019 r., godz. 10:00

nauki o zarządzaniu
i jakości

10.09.2019 r., godz. 10:00

 

KROK 7

Po procesie immatrykulacji będziesz mógł zalogować się i zapoznać z  systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl - logując się użyj nazwy użytkownika i hasła takiego, jak w systemie IRK.