Ogłoszenia

Zarządzenie Rektora PCz Nr 312/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Zarządzenie_312_2020_1

Zarządzenie_312_2020_2

Zarządzenie_312_2020_3

Autor: BKiM, 12.03.2020

Zarządzenie Rektora PCz Nr 312/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Zarządzenie_312_2020_1

Zarządzenie_312_2020_2

Zarządzenie_312_2020_3

Autor: BKiM, 12.03.2020

Ogłoszenie

W związku z wprowadzeniem zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 312/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej, informujemy iż zajęcia z języka angielskiego dla pracowników administracyjnych realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Częstochowskiej zostają zawieszone do odwołania.

Autor: WebAdmin, 11.03.2020

APEL REKTORA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2, jak również z rosnącą zachorowalnością na grypę sezonową apelujemy do społeczności akademickiej o przestrzeganie następujących zasad:

  1. Osobom, które przybyły w ciągu ostatnich 14 dni z rejonów, w których pojawiły się potwierdzone przypadki występowania zakażeń koronawirusem zalecamy obserwację swojego organizmu, nawet w przypadku braku kontaktu z osobami, których stan wskazywał na chorobę oraz postępowanie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Politechniki Częstochowskiej. Ww. osoby, a także te, które wykazują objawy przypominające symptomy grypy powinny na wszelki wypadek ograniczyć bieżącą aktywność i kontakty z innymi do niezbędnego minimum oraz, o ile jest to możliwe, proszone są o załatwianie wszelkich spraw, formalności i interesów drogą telefoniczną bądź elektroniczną (za pomocą e-maili) lub też przez osoby trzecie, nie pojawiając się osobiście na terenie Politechniki Częstochowskiej.
  2. Jeżeli wystąpią objawy ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, osoby te, zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie Ministerstwa Zdrowia, powinny bezwzględnie zostać w domu i skontaktować się bezzwłocznie (telefonicznie) ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną pod nr telefonu 34 344 99 26 (00, 01) lub bezpośrednio zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie określony tryb postępowania medycznego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP ul. Bialska 104/118, Oddział przy ul. PCK 7 w Częstochowie, tel.: 34 367 38 73. Dziekani, kierownicy poszczególnych katedr i działów proszeni są – w sytuacji stwierdzenia, iż pracownik z ww. objawami świadczy pracę – o zasugerowanie do poddania się procedurom medycznym określonym w komunikacie dostępnym na stronie Ministerstwa Zdrowia.
  3. Prowadzący zajęcia dydaktyczne, ze względu na konieczność zapewnienia przez Uczelnię bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla zdrowych studentów, proszeni są o nakłanianie studentów, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przybyli z rejonów o dużej liczbie zakażeń koronawirusem, a także tych osób, które wykazują dodatkowo objawy ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, odpowiednio do: powstrzymania się od uczęszczania na zajęcia dydaktyczne (nieobecności zostaną usprawiedliwione bez konieczności ich odrabiania) lub poddania się procedurom medycznym określonym w komunikacie dostępnym na stronie Ministerstwa Zdrowia.
  4. Apelujemy do społeczności akademickiej o zachowanie spokoju i rozsądku, tak aby nie powodować niepotrzebnej paniki.
  5. Osoby, u których stwierdzono przypadek zachorowania na koronawirusa SARS-CoV-2 są obowiązane niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Uczelnię drogą telefoniczną bądź elektroniczną (za pomocą e-maili).

 

 

Rektor Politechniki Częstochowskiej

prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Autor: BKiM, 10.03.2020

Informacja

W dniu 5.03.2020 roku ukazało się Zarządzenie nr 304/2020 Rektora  Politechniki Częstochowskiej w sprawie wstrzymania przyjazdów do Politechniki Częstochowskiej studentów, doktorantów i pracowników z krajów wymienionych w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego ze względu na występowanie koronawirusa SARS-CoV-2.

Autor: WebAdmin, 05.03.2020

Strony