Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

KURS inspektora OCHRONY Przeciwpożarowej

 

Serdecznie zapraszamy studentów/-ki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów studiów stacjonarnych V-VII semestru I stopnia oraz I-III semestru II stopnia kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, do udziału w kursie na Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, realizowanego w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Celem kursu jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz przygotowanie ich do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Program zajęć  będzie obejmować:

 • organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowe zasady zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalanie przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Pozytywne zakończenie szkolenia potwierdzone zostanie wydaniem uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej ważnych 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

Szkolenie Uprawnienia inspektora ochrony ppoż. odbędzie się w formie dwóch pięciodniowych zjazdów, na których realizowane będą zajęcia teoretyczne (66 godzin) i praktyczne (11 godzin). 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2020 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych u koordynatora wydziałowego projektu ZPRPCz dr inż. Joanny Michalik - ul. Armii Krajowej 19, pok. 309.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 24.02.2019 do 27.02.2019 r. w godz. 10:00-12:15.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu i inne dokumenty można pobrać TUTAJ

Autor: WebAdmin, 18.02.2020

Harmonogram wsparcia - luty 2020 (aktualizacja)

Autor: WebAdmin, 14.02.2020

Badanie predyspozycji zawodowych

Autor: WebAdmin, 05.02.2020

Logistyka - studia stacjonarne II stopnia

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej (ZPRPCz, POWR.03.05.00-00-Z008/18-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zmodyfikowano kierunek Logistyka, studia stacjonarne II stopnia.

W ramach zajęć studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez najlepszych specjalistów w zakresie logistyki, zarówno z naszej Uczelni jak i z wiodących ośrodków branży w Polsce.

Ponadto, każdy student będący równocześnie uczestnikiem w/w projektu, będzie miał możliwość skorzystania z różnego rodzaju dodatkowych korzyści takich jak bezpłatny udział w szkoleniach prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych oraz wizytach studyjnych, a także dofinansowanych, wysokiej jakości programach stażowych u partnerów zewnętrznych.

 

Autor: WebAdmin, 05.02.2020

Zaproszenie do współpracy

W związku z realizacją przez Politechnikę Częstochowską projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do składania oferty na udział w pracach zespołu ds. modyfikacji programu kształcenia na udoskonalonym kierunku Inżynieria Materiałowa realizowanym na Wydziale Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów PCz. Do głównych zadań eksperta należeć będzie udział w pracach w/w zespołu, w tym w szczególności merytoryczna ocena treści programowych, które powinny być uwzględnione w programie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa: 

- w zakresie Materiały Metaliczne i Ceramiczne dla przedmiotu 
Konstrukcyjne Materiały Ceramiczne
- w zakresie Materiały Polimerowe i Kompozyty dla przedmiotu
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
 
Szczegółowe wymagania:
 1. Doświadczenie – minimum 3 lat pracy w zakładzie przemysłowym na stanowisku/ach związanych tematyczne z przedmiotami konsultacji – warunek będzie weryfikowany oświadczeniem – zał. 1. 
 2. Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (zlecenie).
 3. Wymiar pracy – 1,5 godziny na 1 przedmiot; max. 3 godzin.
 4. Zakłada się możliwość pracy zdalnej.
 5. Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
 6. Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy.
 7. Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 30% (za doświadczenie 3 letnie - 0 pkt,  za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 13 lat. Powyżej 13 lat 100 pkt).
 8. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl 
 9. Termin składania ofert do 11.02.2020.

Formularz oferty
Klauzula informacyjna RODO
Wzór oświadczenia RODO

Autor: WebAdmin, 05.02.2020

Strony