Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunków: Energetyka, Inżynieria Środowiska, Biotechnologia

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 1 cykl - 10 osób

Czas trwania formy wsparcia: 2 dni x 8 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

 • przegląd norm ISO 14001,
 • rola i kompetencje auditorów wewnętrznych,
 • terminy i definicje w zakresie audytowania,
 • cele, zakres i kryteria auditu,
 • typowe działania audytowe oraz zasady auditowania,
 • budowanie pytań kontrolnych do auditu,
 • spotkanie otwierające – zakres i sposób prowadzenia,
 • niezgodności i ich dokumentowanie,
 • symulacja auditu – generowanie ustaleń,
 • przygotowanie wniosków z auditu,
 • spotkanie zamykające – zakres i sposób prowadzenia,
 • raport z auditu - zawartość i przygotowanie,

prowadzenie działań poauditowych.