Często zadawane pytania

Opracowane na podstawie pytań kandydatów oraz nowo przyjętych studentów w systemie IRK. Uwzględniono przy tym aktualne wymogi rekrutacyjne.

Poniższe informacje dotyczą naboru na studia pierwszego i drugiego stopnia. Niektóre informacje dotyczące szkoły doktorskiej znajdują się w sekcji Szkoła doktorska.

1. Pytania ogólne

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Politechniki Częstochowskiej (www.pcz.pl) w zakładce Kandydat w sekcji Studia pierwszego i drugiego stopnia.

 

1.1 Jak mam się zapisać na studia?

W skrócie:

 • zarejestruj się w systemie naboru IRK (www.rekrutacja.pcz.pl) w terminie 1.06-17.08 i wypełnij wymagane informacje,
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej do 17.08,
 • poczekaj na wyniki matury i wpisz je do systemu do 17.08,
 • poczekaj na wyniki kwalifikacji do 18.08,
 • złóż komplet dokumentów Biurze Komisji Rekrutacyjnej danego wydziału w terminie 19.08-27.08.
 • wyniki będą 28.08.

Zobacz też: Rejestracja, Wymagane dokumenty.

 

1.2 Kiedy muszę się zapisać i złożyć dokumenty? I jakie to są dokumenty?

Rejestracja trwa od 1.06 do 17.08. Jest to termin zamknięcia rejestracji i do tego czasu należy się zarejestrować w systemie naboru IRK (www.rekrutacja.pcz.pl). Do 27.08 należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty w Biurze Komisji Rekrutacyjnej odpowiedniego wydziału.

Dokumenty są opisane w sekcji Wymagane dokumenty.

Zobacz też: Rejestracja, Wyniki.

 

1.3 Jakie opłaty muszę ponieść?

Na etapie naboru jest opłata rekrutacyjna (85 zł za każdy wybrany kierunek).

Po wpisaniu na listę studentów jest opłata za legitymację (22 zł) oraz indeks (4 zł).

W przypadku studiów niestacjonarnych każdy semestr jest płatny (opłata od 1700 do 2100 zł w zależności od kierunku).

Zobacz: Rejestracja, Po wpisaniu na listę studentów

 

1.4 Jakie są kryteria przyjęcia na studia?

Na podstawie wpisanych ocen (po weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną) obliczany jest wskaźnik rekrutacyjny. Kwalifikowani są kandydaci o najwyższych wskaźnikach w liczbie wynikającej z limitu miejsc.

Szczegóły znajdują się na stronie www.pcz.pl w zakładce Kandydat, sekcja Studia pierwszego i drugiego stopnia, akty prawne.

 

1.5 Jakie są kierunki i specjalności?

Oferta kształcenia jest dostępna na stronie Politechniki Częstochowskiej (www.pcz.pl) w zakładce Kandydat. Obejmuje ponad 30 kierunków na 6 wydziałach.

 

1.6 Jaki jest program wybranego przeze mnie kierunku?

Informacje dotyczące programu kierunku znajdują się na stronie BIP Politechniki Częstochowskiej (www.pcz.pl) w zakładce Kształcenie – Studia pierwszego i drugiego stopnia – Programy studiów.

 

1.7 Jakie progi punktowe są wymagane do uzyskania kwalifikacji?

Progi są płynne i zależą od ilości punktów na świadectwach maturalnych kandydatów.

 

1.8 Czy mogę studiować wybrany kierunek na drugim stopniu, jeśli mam ukończone studia pierwszego stopnia na innym kierunku?

Tak. Należy przedłożyć dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem. Prawdopodobnie będzie trzeba uzupełnić różnice programowe.

Zobacz też: Studia drugiego stopnia.

 

1.9 Czy są jakieś stypendia? Kiedy mogę aplikować o nie?

Można się ubiegać o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę.

Aplikować można po wpisaniu na listę studentów we właściwym Dziekanacie.

Zobacz też: Po wpisaniu na listę studentów.

 

1.10 Ile jest akademików i miejsc w akademikach?

Są 3 akademiki, a w nich około 2000 miejsc.

 

1.11 Ile kosztuje akademik?

250-400 zł za miejsce w zależności od akademika i liczby miejsc w pokoju.

 

1.12 Jak dostać akademik?

Po wpisaniu na listę studentów złożyć wniosek o miejsce w Domu Studenckim.

Zobacz też: Po wpisaniu na listę studentów.

 

1.13 Jakie uprawnienia przysługują laureatom i finalistom olimpiad?

Są przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, ale muszą złożyć odpowiednie dokumenty. Szczegóły są na stronie www.pcz.pl w zakładce Kandydat, sekcja Studia pierwszego i drugiego stopnia, Laureaci i finaliści olimpiad.

 

1.14 Czy kierunek X będzie uruchomiony?

To zależy od liczby chętnych. Jeśli się zapiszesz, zwiększasz szanse na jego uruchomienie.

 

1.15 Jak wskazać specjalność, na którą się chcę zapisać?

Zapisy są na kierunek. Specjalność wybiera się na dalszym etapie studiów. Wyjątkiem są niektóre kierunki studiów drugiego stopnia, gdzie specjalność wybiera się od razu.

 

1.16 Czy specjalność X będzie uruchomiona?

Specjalność wybiera się na dalszym etapie studiów. Jej uruchomienie zależy od wyboru studentów.

 

1.17 Ile będzie tur naboru i kiedy one będą?

Obecnie rekrutacja trwa 1.06-27.08, przy czym do 17.08 należy w pełny sposób zarejestrować się systemie IRK, a po zakwalifikowaniu się donieść dokumenty. To, czy będzie następna tura naboru, zależy od tego, czy będą miejsca.

 

1.18 Kiedy są zapisy na studia stacjonarne?

Zapisy na studia stacjonarne obecnie trwają tj. 1.06-17.08. W przypadku studiów drugiego stopnia może to być nabór letni lub zimowy (luty) w zależności od kierunku studiów. Informacji na ten temat udziela właściwa Komisja Rekrutacyjna.

Zobacz też: Dyżury Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

1.19 Kiedy są zapisy na studia niestacjonarne?

W naborze letnim, obecnie 1.06-17.08.

 

1.20 Czy studia są odpłatne?

Studia w trybie stacjonarnym są bezpłatne, a w trybie niestacjonarnym są odpłatne. Koszt to 1700-2100 zł za semestr w zależności od kierunku.

 

1.21 Czy na studiach stacjonarnych plan zajęć ma 5 dni? Czy da się mniej?

Należy liczyć się z tym, że będzie to 5 dni, chociaż niekiedy jest mniej.

 

1.22 Na ile kierunków mogę kandydować?

Nie ma limitu. Ale za każdy kierunek trzeba wykonać opłatę rekrutacyjną i złożyć odpowiednie dokumenty na każdy kierunek.

 

1.23 Czy będą wyjazdy zagraniczne, np. w ramach programu Erasmus?

Jeśli sytuacja związana z pandemią COVID-19 na to pozwoli, wyjazdy będą się odbywać. W ofercie jest obecnie około 160 uczelni w 18 krajach.

 

1.24 Studiuję na innej uczelni, ale chcę się przenieść na Politechnikę Częstochowską. Czy mam się zapisać jako kandydat?

Nie, bo to oznaczałoby zupełnie nowy tok studiów. Proszę zwrócić się do Dziekanatu wydziału, na który chce się Pan/Pani przenieść.

 

2. Rejestracja

 

2.1 Co mam zrobić, aby się zarejestrować?

Na stronie naboru IRK (www.rekrutacja.pcz.pl) zarejestruj się w terminie 1.06-17.08 i wypełnij wymagane informacje, dokonaj opłaty rekrutacyjnej do 17.08, poczekaj na wyniki matury i wpisz je do systemu do 17.08.

 

2.2 Czy mogę się zarejestrować przed ogłoszeniem wyników matur?

Tak, rejestrować się można od 1 czerwca i najlepiej to zrobić jak najwcześniej. Jednak przed wyborem kierunku należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, m.in. podać wyniki matury. Zatem dopiero po uzyskaniu wyniku matury można uzupełnić rejestrację. Trzeba to zrobić do 17.08.

 

2.3 Czy do przyjęcia na studia wystarczy sama rejestracja, czy też muszę dostarczyć jeszcze jakieś dokumenty?

Trzeba dostarczyć dokumenty. Pierwszym etapem jest rejestracja - do 17.08 należy się zarejestrować w systemie IRK, wypełnić wszystkie wymagane informacje i uiścić opłatę rekrutacyjną. 18.08 będą wyniki kwalifikacji, a systemie IRK zobaczą Państwo odpowiednią informację. Zakwalifikowanie nie oznacza automatycznego przyjęcia na studia - należy jeszcze dostarczyć dokumenty do biura Komisji Rekrutacyjnej w dniach 19-27.08. Niedostarczenie dokumentów oznacza nieprzyjęcie na studia.

 

2.4 Jakie dokumenty należy złożyć?

Podanie wydrukowane z systemu IRK i podpisane, kopię świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia, w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownym wynikiem ukończenia studiów (oryginał świadectwa/dyplomu do wglądu), potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, 3 aktualne i opisane zdjęcia jak do dowodu osobistego.

W przypadku kandydatów na wybrane kierunki drugiego stopnia dodatkowym dokumentem jest suplement. Informacji w tej sprawie udziela właściwa Komisja Rekrutacyjna.

Zobacz też: Wymagane dokumenty, Dyżury Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

 

2.5 Czy jest opłata rekrutacyjną i w jakiej kwocie? Kiedy ją trzeba zapłacić?

Opłata wynosi 85 zł i najlepiej ją uiścić najpóźniej kilka dni przed 18.08, aby do tego czasu została zaksięgowana w systemie naboru.

 

2.6 Aplikuję na kilka kierunków. Czy muszę wnieść opłatę rekrutacyjną za każdy?

Tak, za każdy po 85 zł, w tytule oznaczenie kierunku (cyfra i nazwa podane w systemie IRK).

 

2.7 Czy mogę wnieść opłatę rekrutacyjną jednym przelewem za wszystkie kierunki?

W zasadzie nie, bo w tytule trzeba podać identyfikator kierunku (cyfra i nazwa podana w systemie IRK). W praktyce taką płatność akceptujemy, ale utrudnia to proces kwalifikacyjny.

 

2.8 Gdzie znajdę blankiet opłaty rekrutacyjnej?

Nie ma blankietu. Należy dokonać przelewu na wskazany indywidualny numer konta, a w tytule przelewu podać identyfikator wpłaty (cyfry i nazwa kierunku, będzie to widoczne w systemie IRK).

 

2.9 Czy mogę wnieść opłatę rekrutacyjną na miejscu podczas składania dokumentów?

Nie. Należy jej dokonać wcześniej. Musi być zaksięgowana w systemie do 18.08, więc najlepiej dokonać jej kilka dni wcześniej.

 

2.10 System naboru mnie nie przepuszcza dalej. Dlaczego?

Powodów może być kilka. Do najczęstszych należą:

 • nieprawidłowy wybór rodzaju studiów, np. zaznaczone studia II stopnia, a wpisane, jako dokument uprawniający do podjęcia studiów, świadectwo maturalne;
 • brak informacji dotyczącej ukończonej szkoły średniej, lub uczelni;
 • brak wpisania ocen w odpowiednie pola (jeśli nie masz jeszcze wyników matury, musisz poczekać do czasu ich uzyskania; w przypadku aplikowania na drugi stopień powodem może być brak dyplomu - zobacz sekcję: Studia drugiego stopnia);
 • w przypadku tzw. „starej matury” (przed rokiem 2005) powodem może być brak wpisanej oceny z egzaminu z języka obcego (proszę wpisać ze świadectwa ukończenie szkoły) lub dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego; w oceanach wpisuje się wyniki z matury pisemnej oraz oceny ze świadectwa z przedmiotów wyszczególnionych na liście w systemie IRK, system wybiera potrzebne mu dane;
 • występuje błąd przy wyborze instytucji wydającej dokument;
 • nie podano daty wydania dyplomu;
 • nie wybrano kierunku;
 • zaznaczono stara maturę, a jest nowa (wydawana przez OKE, a nie szkołę).

 

2.11 Nie mogę wybrać kierunku, bo system mnie nie przepuszcza.

Kierunek wybiera się po wpisaniu ocen. Jeśli nie masz jeszcze świadectwa maturalnego, nie możesz jeszcze wskazać kierunku. Jeżeli masz świadectwo, upewnij się, że wypełniłeś pola ocen.

 

2.12 Jaki przedmiot wpisuje się w okno dodatkowego przedmiotu kwalifikacyjnego?

To zależy od obranego kierunku. Szczegóły znajdują się na stronie www.pcz.pl w zakładce Kandydat, sekcja Studia pierwszego i drugiego stopnia, Akty prawne.

 

2.13 Czy mam dołączyć zdjęcie świadectwa/dyplomu i zdjęcia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie?

Nie.

 

2.14 Czy muszę wgrywać zdjęcie do systemu IRK?

Tak. Musi to być zdjęcie w standardzie dowodu osobistego. Zdjęcie musi mieć status „zaakceptowane” przed wydrukiem wniosku.

 

2.15 Kiedy zdjęcie wgrane do systemu IRK będzie zweryfikowane?

Zdjęcie weryfikuje się automatycznie, jeśli jest poprawne.

 

2.16 Czy zdjęcie musi być obowiązkowo umieszczone w systemie IRK przed zakończeniem rekrutacji?

Tak, to zdjęcie będzie na podaniu o przyjęcie na studia oraz w Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

 

2.17 Omyłkowo wybrałem nie ten kierunek podczas rejestracji. Jak go zmienić?

Należy wypisać się z tego kierunku i zapisać do wybranego. Jeśli dokonano opłaty rekrutacyjnej na nieodpowiedni kierunek, zostanie ona przeksięgowana, ale trzeba powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję Rekrutacyjną (opłata jest weryfikowana i przenoszona na nowy kierunek automatycznie, o ile poprawnie kandydat wypisał się z poprzedniego).

 

3. Wymagane dokumenty

 

Szczegółowe informacje są na stronie www.pcz.pl w zakładce Kandydat, sekcja Studia pierwszego i drugiego stopnia, Wymagane dokumenty.

 

3.1 Czy przed wynikami rekrutacji dostarczyć jakieś dokumenty?

Tak. Dokumenty należy dostarczyć w dniach 19-27.08, po uzyskaniu kwalifikacji, lecz przed ostatecznymi wynikami naboru. Wymagane dokumenty wyszczególniono w następnej odpowiedzi.

 

3.2 Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Są to:

 • Wydrukowane z systemu IRK i podpisane podanie - kwestionariusz,
 • Kopię świadectwa dojrzałości (w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia) lub kopię dyplomu inżyniera/licencjata (w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia);
 • do wglądu należy przynieść oryginał świadectwa/dyplomu;
 • potwierdzenie dowodu opłaty rekrutacyjnej,
 • 3 aktualne zdjęcia takie jak do dowodu osobistego (na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nazwisko i imię oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania).

Dokumenty dostarczyć w białej teczce. 

 

3.3 Kiedy muszę dostarczyć dokumenty?

Po zakwalifikowaniu (18.08) należy dostarczyć dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej w dniach 19-27.08.

 

3.4 Gdzie i w jakich godzinach składać dokumenty?

Do biura Komisji Rekrutacyjnej na wydziale właściwym dla danego kierunku. Godziny pracy biura są podane na stronie www.pcz.pl w zakładce Kandydat w sekcji Dyżury Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

 

3.5 Czy kopia świadectwa/dyplomu musi być poświadczona notarialnie?

Jeśli dostarczasz dokumenty osobiście, to nie - podczas dostarczania dokumentów proszę okazać oryginał do wglądu. Jeśli przesyłasz je pocztą lub kurierem, to kopie muszą być poświadczone przez notariusza lub organ wydający świadectwo/dyplom.

 

3.6 Czy wystarczy zdjęcie świadectwa/dyplomu załączone w systemie IRK?

Nie. Należy złożyć odpowiednie dokumenty w biurze Komisji Rekrutacyjnej.

 

3.7 Czy muszę robić badania lekarskie i dostarczyć ich wyniki?

Nie.

 

3.8 Czy muszę zostawić oryginał świadectwa/dyplomu?

Nie. Proszę tylko okazać oryginał podczas dostarczania dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

 

3.9 Czy mam dostarczyć dokumenty dopiero po ogłoszeniu wyników naboru?

Nie. Dokumenty należy dostarczyć wcześniej, po ogłoszeniu kwalifikacji (18.08), a przed ogłoszeniem wyników naboru (28.08), tj. w dniach 19-27.08 w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej.

 

3.10 Czy na dwa kierunki trzeba 2 komplety dokumentów?

Jeśli kierunki są na tym samym wydziale, to wystarczy jeden komplet, a do drugiego kierunku tylko podanie, potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (nie wydrukuje się podania, jeśli nie ma w systemie zatwierdzonego zdjęcia - podanie automatycznie drukuje się ze zdjęciem).

Jeśli kierunki są na różnych wydziałach, to trzeba złożyć dwa pełne komplety. Każdy komplet musi być złożony we właściwej komisji wydziałowej, a nie wszystkie w tej samej.

 

3.11 Czy dokumenty trzeba złożyć osobiście, czy można przesłać pocztą lub kurierem?

Można przesłać za pośrednictwem poczty polskiej (najlepiej za poświadczeniem odbioru) lub kuriera. Przesyłane dokumenty muszą być kompletne i prawidłowo wypełnione. Dokumenty może też dostarczyć inna osoba, uprawniona do tego przez kandydata i posiadająca jego dowód osobisty oraz świadectwo lub dyplom do wglądu. Kserokopie świadectwa/dyplomu muszą być wtedy poświadczone przez notariusza organ wydający dokument. Proszę nie przesyłać oryginałów. Dokumenty muszą dotrzeć do Komisji Rekrutacyjnej przed zamknięciem naboru (27.08).

 

3.12 Czy można składać dokumenty po terminie?

Należy złożyć w określonych terminach. W szczególnych przypadkach Rektor może rozpatrzyć podanie o przyjęcie po terminie.

 

3.13 Co mam zrobić, jeżeli nie dostarczyłem dokumentów w podanym terminie?

Jeżeli będzie następna tura naboru, to złożyć je wtedy. Należy w kolejnej turze od nowa przystąpić do procedury rekrutacji (włącznie z wniesieniem kolejnej opłaty rekrutacyjnej), gdyż w pierwszej nie zostało się przyjętym na studia i wydana była stosowana decyzja administracyjna.

 

3.14 Jaki jest wzór teczki?

Teczka powinna być biała. Zostanie opisana przez Komisję Rekrutacyjną.

 

3.15 Ile potrzebuję zdjęć?

3 zdjęcia (odpowiednio opisane). Ponadto do systemu IRK trzeba także wgrać zdjęcie. Zdjęcia muszą być takie, jak do dowodu osobistego.

 

3.16 Czy trzeba jeszcze raz składać dokumenty w drugiej turze, jeżeli w pierwszej turze kierunek nie ruszył?

Jeżeli złożył Pan dokumenty, to już drugi raz nie trzeba, nie trzeba oczywiście wnosić drugi raz opłaty rekrutacyjnej, bo już jest. Należy tylko "kliknąć" uczestnictwo w drugiej turze, aby nadal brać udział w rekrutacji.

 

3.17 Mam już ukończone inne studia. Czy mam załączyć dyplom?

Jeśli Pan/Pani aplikuje na studia pierwszego stopnia, to nie - tylko świadectwo dojrzałości. Jeśli kandyduje Pan/Pani na studia drugiego stopnia, to tak - tam wymagany jest dyplom inżyniera/licencjata lub jednolitych studiów magisterskich.

 

3.18 Czy w przypadku skierowania na studia przez pracodawcę wymagacie Państwo skierowania od pracodawcy?

Nie.

 

4. Studia drugiego stopnia

 

4.1 Kiedy są zapisy na studia drugiego stopnia?

Na studia niestacjonarne w naborze letnim (obecnie 1.06-17.08). Na studia stacjonarne w naborze zimowy (luty).

 

4.2 Czy mogę aplikować na drugi stopień na kierunek X, jeśli ukończyłem studia pierwszego na kierunku Y?

Tak. Może jednak wystąpić konieczność nadrobienia różnic programowych. Wynikają one z suplementu oraz wybranego teraz kierunku.

 

4.3 Jakie różnice programowe będę miał do uzupełniania, jeśli aplikuję na kierunek X, a jestem po kierunku Y?

Różnice ustalane są na podstawie suplementu oraz obranego kierunku. Szczegółowych informacji powinien udzielić Dziekanat lub sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniego wydziału.

 

4.4 Obroniłam już pracę inżynierską/licencjacką, ale nie mam jeszcze dyplomu. Co wpisać do systemu IRK?

W dacie wydania dyplomu proszę wpisać datę obrony; średnia ze studiów powinna też być Pani znana; ocena na dyplomie to ocena, na którą Pani obroniła pracę i też powinna być Pani wiadoma.

 

4.5 Czy muszę dołączyć świadectwo maturalne?

Nie. Kwalifikacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie dyplomu inżyniera/licencjata.

 

4.6 Ukończyłem wcześniej jednolite studia magisterskie, czy mogę aplikować na studia drugiego stopnia?

Tak.

 

4.7 Czy przy składaniu dokumentów zamiast dyplomu może być złożone zaświadczenie o ukończeniu studiów?

Można złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; na tym zaświadczeniu być informacja o ocenie jaką Pan/Pani dostała na dyplomie, informacja o średniej ze studiów, oraz numer dyplomu i dacie obrony. Po uzyskaniu dyplomu należy go niezwłocznie dostarczyć.

 

4.8 Jakie są kryteria przyjmowania na studia drugiego stopnia?

Podstawowe kryterium to konkurs dyplomów. W niektórych przypadkach stosuje się kryterium dodatkowe, np. rozmowę kwalifikacyjną, kierunek ukończonych studiów, średnią z ocen. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pcz.pl w zakładce Kandydat, sekcja Studia pierwszego i drugiego stopnia, Akty prawne.

 

5. Wyniki naboru

 

5.1 Kiedy będą znane wyniki zapisów na studia?

Lista studentów będzie podana 28.08.

 

5.2 Skąd będę wiedziała, czy dostałam się na studia?

Będzie to widoczne w systemie IRK na Pani koncie.

 

5.3 W systemie IRK nie widać, czy zostałem wpisany na studia.

Powodów może być kilka, np.:

 • jeszcze nie nadszedł termin wpisania na listę studentów,
 • nie złożono wymaganych dokumentów,
 • zabrakło miejsc na wybranym kierunku (wówczas kandydat zostaje umieszczony na liście rezerwowej i o tym informacja jest także widoczna na profilu kandydata)

 

5.4 Dostałem się na dwa kierunki, czy muszę jawnie rezygnować z jednego?

Jeśli Pan nie chce studiować na obu, należy w komisji rekrutacyjnej złożyć stosowne oświadczenie o tym, który z kierunków będzie podstawowym, a który dodatkowym. Jeśli wybierany jest tylko jeden kierunek, to należy złożyć oświadczenie z informację z jakiego (jakich) kierunku (kierunków) się rezygnuje. Proszę na adres Komisji Rekrutacyjnej przesłać oświadczenie o podstawowym kierunku studiów bądź o rezygnacji ze studiów na wskazanym kierunku.

 

5.5 Czy mogę studiować dwa kierunki jednocześnie?

Można studiować na więcej niż jednym kierunku. Problematyczne może być jednak pogodzenie tego ze względu na czas odbywających się zajęć, chyba że są to studia stacjonarne i niestacjonarne. Ponadto należy określić w Dziekanacie, który kierunek jest główny, a które są dodatkowe.

 

5.6 Czy dostanę zaświadczenie o przyjęciu na studia pocztą?

Zaświadczenie można pobrać z systemu IRK w wersji elektronicznej. Jeśli jest potrzeba zaświadczenia papierowego, Komisja Rekrutacyjne wyśle takie pocztą tradycyjną na wyraźną prośbę (np. drogą mailową).

6. Po wpisaniu na listę studentów

 

Po wpisaniu na listę studentów kandydat staje się studentem z chwilą podpisania ślubowania (1 października). Wobec tego właściwym systemem jego obsługi staje się USOS. Zalogowanie do niego możliwe będzie po immatrykulacji. Do tego czasu proszę dalej korzystać z systemu IRK. Sprawy niejasne należy załatwiać w Dziekanacie właściwego wydziału, a nie w Komisji Rekrutacyjnej. Właściwą zakładką na stronie PCz i stronach jej wydziałów staje się zakładka Student.

 

6.1 Wpisano mnie na listę studentów. Co dalej?

Niezbędne informacje będą dalej w systemie IRK. Po immatrykulacji będzie można zalogować się do systemu USOS - tam będą wszystkie niezbędne informacje. Informacja o możliwości zalogowania do USOS-a będzie w systemie IRK.

6.2 Kiedy jest immatrykulacja?

Termin zostanie podany prawdopodobnie we wrześniu.

 

6.3 Jak się zalogować do USOS-a?

Pierwsze logowanie odbywa się na login i hasło z IRK.

 

6.4 Czy po wpisaniu mnie na listę studentów muszę dostarczyć jeszcze jakieś dalsze dokumenty albo coś opłacić?

Wszelkie informacje będą w systemie IRK oraz USOS. Z opłat będą to: opłata za indeks (4 zł) i legitymację (22 zł), ale to później (nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów, gdyż tyle trwa czas drukowania legitymacji ).

 

6.5 Kiedy trzeba dokonać opłaty za indeks i za legitymację? I ile one wynoszą?

Informacje będą w systemie USOS. Aktualnie opłata za indeks to 4 zł, a za legitymację 22 zł.

 

6.6 Jak dokonać opłaty za indeks i legitymację?

Zalogować na stronie usosoweb.pcz.pl, login i hasło będą takie jak do systemu IRK. Tam będzie podany indywidualny numer konta, na który należy dokonać wpłaty. Dostęp do USOS-a będzie możliwy w ciągu kilku dni po immatrykulacji.

 

6.7 Kiedy mogę starać się o stypendium socjalne?

Informacji udzieli Dziekanat. Proszę też zajrzeć na stronę www.pcz.pl do zakładki Student, sekcja Pomoc materialna.

 

6.8 Potrzebuję potwierdzenia przyjęcia na studia i dokumentów potwierdzających wielkość. Skąd je wziąć?

W systemie IRK jest zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów. Na prośbę studenta możemy przesłać je pocztą wraz z podpisem Komisji Rekrutacyjnej. Jeśli to nie wystarczy, proszę kontaktować się z Dziekanatem.

 

6.9 Czy potrzeba badań lekarskich?

Nie.

 

6.10 Jak starać się o akademik?

Złożyć wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, a później podpisać umowę o zakwaterowaniu. Szczegółowe informacje na stronie www.pcz.pl w zakładce Student w sekcji Pomoc materialna, Zakwaterowanie studentów.

 

6.11 Czy opłatę za semestr trzeba uiścić w całości?

Informacji udziela Dziekanat.

Zazwyczaj za semestr I opłata musi być w całości, potem można starać się o opłaty ratalne.

 

6.12Kiedy trzeba opłacić czesne za semestr?

Informacji udziela Dziekanat.

 

6.13 Czy opłaty za czesne, indeks i legitymację wpłaca się na to samo konto, co opłatę rekrutacyjną?

Na indywidualne konto wskazane w systemie USOS.

 

6.14 Gdzie mogłabym pobrać wniosek o wydanie legitymacji i indeksu?

Na stronie głównej Politechniki w zakładce Student.

 

6.15 Gdzie i kiedy można odebrać indeks i legitymację ?

W tej sprawie proszę kontaktować się z Dziekanatem.

 

6.16 Czy w aktualnej sytuacji jest możliwość otrzymania legitymacji drogą pocztową?

W tej sprawie proszę kontaktować się z Dziekanatem.

 

6.17 Czy można dokonać opłat za indeks i legitymację na uczelni?

Obecnie nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie uczelni.

 

6.18 Czy po ogłoszeniu przydziału do grup jest możliwość zmiany grupy?

Zazwyczaj tak. W Dziekanacie.

 

6.19 Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć będzie na stronie danego wydziału. Zazwyczaj jest to kilka dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

7. Sytuacje awaryjne

 

7.1 Wybrany przeze mnie kierunek nie został uruchomiony? Co teraz?

Można ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek tego samego wydziału bez ponownego wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Jeśli kandydat nie chce zostać zapisany na inny kierunek, może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej do Komisji Rekrutacyjnej. Formularz wniosku wydaje Komisja Rekrutacyjna.

 

7.2 Czy mogę odzyskać opłatę rekrutacyjną, jeśli kierunek nie został uruchomiony?

Tak. Należy wystąpić z wnioskiem o zwrot opłaty rekrutacyjnej do Komisji Rekrutacyjnej. Formularz wniosku wydaje Komisja Rekrutacyjna.

 

7.3 Nie dostałem się z powodu braku miejsc. Czy jest jednak szansa, że będę przyjęty?

Jeżeli przekroczył Pan próg kwalifikacyjny, będzie Pan wpisany na listę rezerwową. Jeżeli aplikacja dotyczyła studiów stacjonarnych, to może Pan także ubiegać się o wpis na listę studentów studiów niestacjonarnych.

 

7.4 Wniosłem opłatę rekrutacyjną, ale chciałem zrezygnować z aplikowania na ten kierunek. Czy dostanę zwrot?

Zwrot przysługuje jedynie w przypadku, gdy kierunek nie zostanie uruchomiony.

 

7.5 Dokonałem opłaty rejestracyjnej w pierwszej turze naboru, ale nie dostałem się na studia. Czy w drugiej turze muszę dokonać nowej opłaty?

Jeśli w pierwszej turze kandydat przeszedł procedurę rekrutacji i nie został przyjęty (o czym świadczy wystawienie decyzji administracyjnej o nieprzyjęciu na I rok studiów z powodu nie spełnienia wymogów formalnych), należy zacząć procedurę ubiegania się o przyjęcie na studia od nowa, w tym konieczne jest ponowne wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

 

7.6 Czy jeśli wybrany przeze mnie kierunek nie zostanie uruchomiony, to mogę wybrać inny uruchomiony?

Tak.

 

7.7 Chcę zmienić kierunek. Co mam zrobić?

Na etapie rejestracji należy wypisać się z tego kierunku i zapisać na wybrany. Jeśli dokonano opłaty rekrutacyjnej na nieodpowiedni kierunek, zostanie ona przeksięgowana, ale trzeba powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję Rekrutacyjną.  

Jeżeli jest już po terminie kwalifikacji lub wpisaniu na listę studentów, to można będzie zmienić kierunek dopiero po rozpoczęciu studiów (roku akademickiego) na podstawie zgody Kierownika dydaktycznego danego wydziału (proszę zwrócić się do właściwego Dziekanatu).

 

7.8 Rozmyśliłem się i chcę zrezygnować. Co mam zrobić?

Jeśli jest to przed zamknięciem rejestracji, to proszę się wypisać z kierunku w systemie IRK.

Jeśli jest to po złożeniu dokumentów, ale przed wpisaniem na listę studentów, należy poinformować o tym Komisję Rekrutacyjną i odebrać dokumenty.

Jeśli jest to po terminie wpisania na listę studentów, to rezygnację należy złożyć w Dziekanacie właściwego wydziału jako student.

W sytuacji własnej rezygnacji, od momentu ogłoszenia zamknięcia terminu składania dokumentów, nie przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej.

8. Szkoła doktorska

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Politechniki Częstochowskiej (www.pcz.pl) w zakładce Kandydat w sekcji Szkoła doktorska.

 

8.1 Jak mam się zapisać do szkoły doktorskiej?

Zarejestruj się w systemie naboru IRK (www.rekrutacja.pcz.pl) między 10 a 30 sierpnia i wypełnij wymagane informacje, a następnie złóż komplet dokumentów w dniach 17-30 sierpnia (godz. 10-13) w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej.

 

8.2 Kiedy muszę się zapisać i złożyć dokumenty?

Nabór trwa od 10 do 30 sierpnia, a dokumenty należy złożyć w dniach 17-30 sierpnia (godz. 10-13) w biurze administracyjnym szkoły doktorskiej.

 

8.3 Jakie opłaty muszę ponieść?

Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł.

Opracowane na podstawie pytań kandydatów oraz nowo przyjętych studentów w systemie IRK. Uwzględniono przy tym aktualne wymogi rekrutacyjne.

 

Poniższe informacje dotyczą naboru na studia pierwszego i drugiego stopnia. Niektóre informacje dotyczące szkoły doktorskiej znajdują się w sekcji Szkoła doktorska.