Ewaluacja

Szanowni Państwo,

Ewaluacja nauki w nowym modelu zostanie przeprowadzona w 2021 r.,- uwzględniane będą jedynie osiągnięcia za lata 2017-2020.  Ewaluacja dokonywana est w oparciu o szczegółowe kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Ocena dokonywana jest w oparciu o trzy kryteria:

Kryterium pierwsze -  poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej  (artykuły naukowe, monografie naukowe, patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe),

Kryterium drugie - efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (projekty finansowane w trybie konkursowym – przez instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe, przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz przez NCN i NCBiR , komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki).

Kryterium trzecie - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa
i gospodarki.

Wagi kryteriów ewaluacji w poszczególnych dyscyplinach:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z dnia 28 luty 2019, poz. 392) Tabela nr 2

Podstawowe kryterium ewaluacji

Waga podstawowego kryterium ewaluacji

Dyscypliny naukowe należące do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych

1. Poziom naukowy prowadzonej działalności

70

2. Efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych

10

3. Wpływ działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

20

Dyscypliny naukowe należące do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu

1. Poziom naukowy prowadzonej działalności

60

2. Efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych

20

3. Wpływ działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

20

Dyscypliny naukowe należące do dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych oraz dziedziny nauk rolniczych

1. Poziom naukowy prowadzonej działalności

50

2. Efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych

35

3. Wpływ działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

15

Dyscypliny artystyczne

1. Poziom artystyczny prowadzonej działalności

80

2. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

20

W związku z powyższym przedstawiam obowiązki i rekomendacje dotyczące aktywności publikacyjnej pracowników prowadzących działalność naukową w latach 2017-2020 w PCz wynikające z Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z dnia 28 luty 2019, poz. 392).

Suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych autorstwa pracownika za lata 2017-2020 nie może być niższa niż 3 x zadeklarowany udział czasu pracy w dyscyplinie x wymiar czasu pracy i jednocześnie nie ma potrzeby by była większa niż 4 x zadeklarowany udział czasu pracy w dyscyplinie x wymiar czasu pracy. Z tego względu zaleca się aby wymaganą liczbę publikacji naukowych publikować w prestiżowych kanałach komunikacji, które będą wysoko punktowane na ministerialnej liście czasopism i liście wydawców. Za minimalny poziom wymagań uznać należy aktywność publikacyjną odpowiadającą sumie udziałów jednostkowych równej 1 w ciągu roku (tj. każdy pracownik powinien swoimi publikacjami zapełnić min. 1 slot publikacyjny w ciągu roku).

Dla publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy wynosi 1. Oznacza to, że publikacja jednoautorska wypełnia jeden pełny slot publikacyjny autora (autor – zgodnie z ogólnymi zasadami – może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji danej dyscypliny w podmiocie będą liczyły się tylko 4 takie sloty). Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział ten (wypełnienie części slotu) zależy od wartości całkowitej danej publikacji, przeliczeniowej wartości danej publikacji, liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Obliczenia sumy udziałów jednostkowych zapełniających sloty i ich wartość punktową można dokonać samodzielnie z użyciem kalkulatora (link do kalkulatora znajduje się w zakładce pt. Pracownik-Dział nauki-Ewaluacja Jednostki Naukowej).

Rekomenduje się publikację artykułów w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografii wydanych przez wydawnictwa z ministerialnej listy wydawców, redakcje takich monografii i rozdziały w takich monografiach. Wypełnienie tego kryterium zwiększa szanse na pozyskanie kategorii B+ w dyscyplinach z dziedziny nauk technicznych i nauk społecznych.

Liczba publikacji naukowych uwzględnianych w ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej (3N) zostanie zmniejszona o 3, w przypadku każdego pracownika prowadzącego działalność naukową, który był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 36 miesięcy i nie był w okresie objętym ewaluacją autorem ani współautorem żadnego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism ani żadnej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw.

PlikKalkulator (70.36 KB)

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z dnia 4 marca 2020 r. poz. 349)