Harmonogram konkursów

PROGRAM

ZAKRES PROJEKTU

TERMIN NABORU

WIĘCEJ

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

PRELUDIUM 20

Konkurs przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł,
140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków upływa 
15 czerwca 2021 r. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2021 r.

UWAGA:
Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty
o godzinie 16:00.

Strona konkursu

OPUS 21

Konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy.

Termin składania wniosków upływa
15 czerwca 2021 r.

UWAGA:
 Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty
o godzinie 16:00

Strona konkursu

WEAVE-UNISONO

Ogłaszamy konkurs Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących.

nabór ciągły od stycznia 2021 r., zgodnie z wymogami agencji wiodącej

Strona konkursu

 

DIOSCURI 4

konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

23 lutego - 15 czerwca

https://www.ncn.gov.pl/

MINIATURA 5*

konkurs na działanie naukowe

nabór ciągły od 4 maja
do 30 września 2021 r.

https://www.ncn.gov.pl/

SONATA BIS 11

konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

15 czerwca - 15 września

https://www.ncn.gov.pl/

MAESTRO 13

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

15 czerwca - 15 września

https://www.ncn.gov.pl/

OPUS 22+WEAVE

Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców w tym na projekty realizowane w formacie Lead Agency Procedure. Współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, Austrią, Szwajcarią i Niemcami.

15 czerwca - 15 września

https://www.ncn.gov.pl/

PRELUDIUM BIS 3

konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich

SONATA 17

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora

POLONEZ BIS 1

konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

SONATINA 6

konkurs projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

15 grudnia - 15 marca 2022 r.

https://www.ncn.gov.pl/

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Bekker NAWA -
Program im. Mieczysława Bekkera

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. 
Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Nabór do 25.05.2021 roku.

Strona konkursu

Ulam NAWA - Program im. Stanisława Ulama

Celem programu Ulam NAWA jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych.

Nabór do 15.06.2021 roku.

Strona konkursu

Granty Interwencyjne NAWA

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Nabór prowadzony w dwóch terminach:
od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku
oraz
od 1 września do 30 listopada 2021 roku.

Strona konkursu

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Nabór do 21 maja 2021 roku.

Strona konkursu

Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji.

Nabór do 21 czerwca 2021 roku.

 

Strona konkursu

 

Wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Nabór do 30 czerwca 2021 roku.

Strona konkursu

NAWA PRELUDIUM BIS 1

Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021
do 10 grudnia 2024 do godz. 15:00.

Strona konkursu

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

GOSPOSTRATEG
 VI konkurs

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Rozpoczęcie naboru wniosków:
 7 maja 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków:
7 lipca 2021 r.
 do godz. 16:00

Strona konkursu

 

EJP SOIL

 Program wspiera działania w kierunku zrównoważonej gospodarki glebami rolniczymi z uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Kraje biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji ogólnego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania glebą rolniczą, które przyczynią się do sprostania kluczowym wyzwaniom społecznym, w tym zmianom klimatycznym i przyszłym dostawom żywności.

Nabór wniosków trwa do 
7 września 2021 roku do godz. 16:00.

Strona konkursu

 

Magazynowanie energii elektrycznej

Celem jest stworzenie innowacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej opartego o ogniwa galwaniczne. Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa strumienie: strumień „Bateria”, który polega na opracowaniu i wykonaniu innowacyjnych ogniw galwanicznych oraz strumień „System”, którego celem jest stworzenie innowacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej.

Nabór wniosków trwa do
 7 czerwca 2021 roku do godz. 16:00.

Strona konkursu

INFOSTRATEG
II konkurs

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Rozpoczęcie naboru wniosków:
 7 maja 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków:
7 lipca 2021 r.
 do godz. 16:00

 

Strona konkursu

 

TANGO 5

Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:
- określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
- wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Projekty będą w całości finansowane przez NCBR.
Na konkurs przeznaczono 30 mln PLN

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach
od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godz. 16:00) 
z podziałem na rundy:

- runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
- runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00).

Strona konkursu

X Konkurs POLLUX

W ramach  konkursu, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty.

System składania wniosków będzie otwarty do 21 kwietnia 2021 r.
 (14:00 CET).

Strona konkursu

Konkursu nr 3/SZAFIR/2021

Celem konkursu jest finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa,
 pk. SZAFIR”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 15.02.2021 r., od godz. 9.00 do 19.03.2021 r., do godz. 16.00, pod adresem https://osf.opi.org.pl

Strona konkursu

 

Joint Call 2020 (MICall20) on digital transformation for green energy transition

Ogólne cele projektu:

  • Zwiększyć rozwój i wykorzystanie najnowszych cyfrowych innowacji i rozwiązań
    w dziedzinie energii

  • ułatwiać dobrze ugruntowane, otwarte i zharmonizowane rynki, które lepiej łączą sektor TIK i energię

  • podnoszenie wiedzy i świadomości decydentów, organów regulacyjnych
    i przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie rozwiązań cyfrowych.

Nabór wniosków będzie trwał 
od 14 grudnia 2020 r. do 6 maja 2021 r., godz. 14:00. Data obowiązkowej rejestracji w systemie 17 lutego 2021 r. godz. 14.00.

Strona konkursu

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka

 

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Od 22 marca do maks. 4 maja 2021 r. (do godziny 16:00). Konkurs jest podzielony na rundy.

Strona konkursu