Kalendarium wprowadzania zmian

1 października 2018 r.
- Wejście w życie Ustawy 2.0
Z dniem wejścia w życie Ustawy 2.0, traci moc:

  • ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).;
  • ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) - z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r. (dalej jako ustawa uchylana);
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

30 listopada 2018 r.
- Złożenie oświadczeń dot. wyboru dyscyplin naukowych
Osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej do tego dnia po raz pierwszy składają oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentują.
Osoby prowadzące zajęcia do tego dnia po raz pierwszy składają oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią.

31 grudnia 2018 r.
- Złożenie oświadczeń przez osoby prowadzące działalność naukową
w którym wskazują jedną lub dwie dyscypliny, w których prowadzą działalność naukową. Na podstawie złożonych oświadczeń nastąpi wyliczenie liczby N.
Dostosowanie uchwał określających warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjętych zgodnie z ustawą uchylaną do wymagań określonych w Ustawie 2.0.

1 stycznia 2019 r.
- Dostosowanie umów o pracę
w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w art. 137 ust. 1 Ustawy 2.0 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy 2.0.
- Przeprowadzenie oceny okresowej nauczycieli akademickich za lata 2015-2018

15 stycznia 2019 r.
- Wprowadzenie do systemu POL-on
informacji pochodzących z oświadczeń w sprawie reprezentowania przez naukowca dyscypliny oraz w zakresie prowadzenia działalności naukowej w danym podmiocie i w danej dyscyplinie, a także danych dotyczących wymiaru czasu pracy oraz udziału czasu pracy w danej dyscyplinie.
Poinformowanie Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki o stanie środków funduszu stypendialnego, w tym pochodzących z dotacji, na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz o kwocie środków finansowych przekazanych z funduszu pomocy materialnej na fundusz zasadniczy.

31 stycznia 2019 r.
- Złożenie oświadczenia do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.

1 maja 2019 r.
- Zakończenie wszczynania postępowań
w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora (do dnia 30 września 2019 r.).

31 maja 2019 r.
- Ogłoszenie zasad rekrutacji
Podanie do wiadomości publicznej zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia w szkole doktorskiej.
Regulamin szkoły doktorskiej.

30 czerwca 2019 r.

- Powołanie Rady Uczelni

1 października 2019 r.
- Organy jednostek organizacyjnych P.Cz. przestają być organami uczelni w rozumieniu ustawy. Pozostaje Rektor i Senat. Rektor wstępuje w prawa i obowiązki kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych;
- Wejście w życie nowego Statutu Politechniki Częstochowskiej

oraz wejście w życie:

  1. Regulaminu pracy.
  2. Regulaminu studiów.
  3. Regulaminu świadczeń dla studentów.
  4. Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
  5. Przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych określonych w przepisach wykonawczych, wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia.
  6. Programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Dostosowanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się o której mowa w art. 170f ustawy uchylanej do wymagań określonych w art. 71 Ustawy 2.0.
Połączenie kierunków studiów jeżeli w dniu wejścia w życie Ustawy 2.0 uczelnia prowadzi w swojej siedzibie studia na co najmniej 2 kierunkach o tym samym poziomie i profilu oraz tej samej nazwie lub których programy określają takie same efekty kształcenia, przyporządkowane do tej samej dyscypliny.

1 stycznia 2020 r.
- Wejście w życie regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Częstochowskiej
określającego organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni i do kolegium elektorów.

31 marca 2020 r.
- Wprowadzenie do POL-onu informacji
o osiągnięciach naukowych i artystycznych nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu – za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie Ustawy 2.0.
Wprowadzenie do POL-onu (fakultatywnie) informacji o osiągnięciach naukowych i artystycznych osób ubiegających się o stopień doktora – za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie Ustawy 2.0.

1 kwietnia 2020 r.
- Wejście w życie regulaminu wynagradzania
oraz wprowadzenie do POL-onu danych za okres od dnia wejścia w życie Ustawy 2.0, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie 2.0.

30 września 2020 r.
- Dostosowanie umów o pracę
oraz stanowisk do przepisów Ustawy 2.0 oraz nowego statutu.

31 grudnia 2020 r.
- Przeprowadzenie pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich
zgodnie z Ustawą 2.0.

1 stycznia 2021 r.
- Rozpoczęcie pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej
dokonywanej za lata 2017–2020.

1 stycznia 2023 r.
- Przeprowadzenie oceny okresowej nauczycieli akademickich za lata 2019-2022 według nowego arkusza ocen.