Klauzula informacyjna dla zamawiających prace badawcze i usługi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją prac badawczych lub usługowych

zleconych Politechnice Częstochowskiej

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych  zawartych w zleceniu oraz innych dokumentach związanych ze zleceniem pracy badawczej/usługowej jest Politechnika Częstochowska z siedzibą przy  ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, adres e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.
 2. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego/ Zleceniodawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO w  celu realizacji i rozliczenia zlecenia, w tym w celu wypełnienia obowiązujących przepisów rachunkowo-podatkowych, archiwizacji oraz ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z realizacją zlecenia. 
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres
  e-mail: iodo@pcz.pl lub telefonicznie 34 3250471. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, w tym również w celu wyjaśnienia informacji zawartych w niniejszej klauzuli, jeżeli byłyby niezrozumiałe.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek niezbędny do przyjęcia, realizacji i rozliczenia zlecenia. W przypadku niepodania danych  realizacja zlecenia nie będzie możliwa.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które będą przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będą podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów RODO.
 9. Na zasadach określonych w RODO osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.