Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji drogą elektroniczną

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119.1, z późn. zm.), dalej „RODO”, jest Politechnika Częstochowska z siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, POLSKA adres e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej IODO. Z IODO można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@pcz.pl, pod numerem telefonu: +48 34 32 50 471 lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora.
  3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem korespondencji drogą elektroniczną oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Dane niepotrzebne, czyli nadmiarowe będą usuwane przez adresata wiadomości e-mail i nie będą przetwarzane przez Administratora.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Szczególne kategorie danych osobowych będą przetwarzana na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO) oraz gdy jest to niezbędne ze względów na ważny interes publiczny, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g. RODO).
  6. Przekazane dane osobowe będą usuwane lub przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o archiwizacji. Przechowywanie danych osobowych wynika z wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
  8. Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub innych obowiązków Administratora, wynikających z przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem korespondencji - w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów RODO.
  9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej osoby narusza przepisy RODO.