Nagrody

Komunikat  w sprawie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej za rok 2019:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki termin składania wniosków za rok 2019 upływa 15 lipca 2020 roku.
Wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć do Działu Nauki w terminie do dnia 22.05.2020 roku w formie papierowej zaopiniowanej przez Dziekana oraz w formie elektronicznej w wersji edytowalnej na adres e-mail: d_nauki@adm.pcz.czest.pl.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Zgodnie z treścią rozporządzenia nagrody przyznaje się za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
- naukowej,
- dydaktycznej,
- wdrożeniowej,
- organizacyjnej,
- za całokształt dorobku.