O nas

  

Centrum Zarządzania Projektami jest jednostką organizacyjną Politechniki Częstochowskiej prowadzącą działalność organizacyjną, informacyjną, doradczą i promocyjną, integrującą i koordynującą działania Politechniki Częstochowskiej w zakresie projektów badawczych i naukowych. 

Do zakresu zadań Centrum Zarządzania Projektami należy: 

  • koordynacja zarządzania projektami badawczymi, edukacyjnymi i inwestycyjnymi w Uczelni,
  • udzielanie wsparcia dla kierowników projektów w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów i ich weryfikacja,
  • monitorowanie i kontrola realizacji harmonogramów i budżetów projektów,
  • nadzorowanie finansowania projektów,
  • zarządzanie projektami strategicznymi o charakterze inwestycyjnym w skali Uczelni,
  • doskonalenie wiedzy kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami.

Centrum Zarządzania Projektami ściśle współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji projektów.