Obowiązek informacyjny Administratora Art.13

Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO

Niniejszym informujemy Państwa, że osoba, od  której Politechnika Częstochowska bezpośrednio pozyskuje dane osobowe,  ma prawo otrzymać informacje  dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, których zakres określa art.13 RODO. 

Wymagany zakres informacji przekazywanych przez Politechnikę Częstochowską będącą administratorem danych osobowych obejmuje:

 • tożsamość (nazwę ) administratora danych  i dane kontaktowe;
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 • gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli Politechnika Częstochowska planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zobowiązana jest do poinformowania osoby, której dane dotyczą, o tym innym celu, oraz udzielenia jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art.13 ust. 2 RODO.

Obowiązek informacyjny nie ma zastosowania w sytuacji i w zakresie w jakim osoba której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami.

Szczegółowe klauzule  informacyjne dot. określonych celów przetwarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską są przekazywane przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni w toku załatwiania Państwa spraw, składania wniosków, ofert, prowadzonej korespondencji lub w ramach podpisywanych umów.