Pomoc dla niepełnosprawnych studentów

Studenci Politechniki Częstochowskiej mogą:

 1. Skorzystać z pomocy materialnej w formie:
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • dofinansowania do pokrycia kosztów kształcenia w ramach programu Aktywny Samorząd - projekt realizowany przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z środków PFRON
 1. Uczestniczyć w:
 • dodatkowych zajęciach z nauki języków: angielskiego oraz migowego
 • dodatkowych zajęciach z wychowania fizycznego na basenie,
 • zajęciach z wychowania fizycznego w dyscyplinie boccia dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zajęciach sekcji Siatkówka na siedząco.
 1. Uczestniczyć oraz organizować wydarzenia ogólnopolskie:
 • Ogólnopolską Konferencję Osób Niepełnosprawnych
 • Ogólnopolską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, w ramach której rozgrywane są dwie dyscypliny Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS,
 1. Uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez inne polskie uczelnie.

 

1. Pomoc materialna

1.1 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student lub doktorant na podstawie posiadanego przez siebie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego.

Wysokość wypłacanego stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki.

Regulamin przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych można znaleźć w zakładce:

1.2. Dofinansowanie do pokrycia kosztów kształcenia w ramach programu Aktywny Samorząd - moduł II

Dofinansowanie jest przyznawane na semestr przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w miejscu zamieszkania w ramach programu Aktywny Samorząd - Moduł II - dofinansowanie do kosztów kształcenia.

Przysługuje ono studentom oraz doktorantom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie z MOPS-u lub PCPR-u

 • wrzesień - początek października - dla wniosków dotyczących dofinansowania w semestrze zimowym
 • luty - początek marca - dla wniosków dotyczących dofinansowania w semestrze letnim

Studenci oraz doktoranci mieszkający na terenie Częstochowy szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdą na stronie MOPS-u Częstochowa

Wniosek o przyznanie dofinansowania może zostać złożony w wersji elektronicznej poprzez System Obsługi Wniosków (SOW) finansowanych z środków PFRON. Dla osób, które po raz pierwszy składają wniosek w formie elektornicznej przewidziano zwiększenie kwoty dofinansowania o 800 zł.

 

2. Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością

2.1 dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia odbywają się od roku akademickiego 2017/2018. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia z języka angielskiego odbywały się w dwóch grupach na różnych poziomach zaawansowania:

 • poziom podstawowy (A1-A2),
 • poziom zaawansowany (B1-B2).

Zajęcia trwały 2x 45 min. Od marca 2020 r. zajęcia odbywały się w formie zdalnej przez platformę e-learningową Politechniki Częstochowskiej. 

W przypadku zebrania grupy osób zainteresowanych udziałem w zajęciach będą one kontynuowane w kolejnym roku akademickim. 

2.2 dodatkowe zajęcia z języka migowego

Zajęcia odbywają się od roku akademickiego 2017/2018. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia prowadzone były w biurze w akademiku Bliźniak raz w tygodniu i trwały 3x45min. Zajęcia prowadzone były przez tłumacza języka migowego panią Julię Kulig. Od marca 2020 r. zajęcia odbywały się w formie zdalnej przez platformę e-learningową Politechniki Częstochowskiej.

W przypadku zebrania grupy osób zainteresowanych udziałem w zajęciach będą one kontynuowane w kolejnym roku akademickim. 

2.3 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego na basenie

Zajęcia odbywają się od roku akademickiego 2011/2012. W roku akademickim 2019/2020 były prowadzone na basenie Klubu Taurus (ul. Brzeźnicka 46) i rozpoczynały się w czwartki o godzinie 19:00 i trwały 45 min.

W przypadku zebrania grupy osób zainteresowanych udziałem w zajęciach będą one kontynuowane w kolejnym roku akademickim.

W celu zapisania się na ww. dodatkowe zajęcia należy się skontaktować z pracownikiem Działu Nauczania - mgr inż. Michałem Modławskim.

2.4 zajęcia z wychowania fizycznego w dyscyplinie boccia

W ramach zajęć z wychowania fizycznego przewidzianych w planie studiów istnieje mozliwość zapisania się na zajęcia z dyscypliny boccia.

Zawodnicy gry w boccia podzieleni na dwie drużyny starają się umieścić kule w swoim kolorze (czerwonym lub niebieskim) jak najbliżej celu (białej kuli). Zawodnicy mogą umieścić kulę na boisku w dowolny sposób np.: poprzez rzut, kopnięcie, czy stosowanie specjalnej rynny. Dzięki temu boccia jest dyscypliną, w której mogą wziąć udział osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności ruchowej, w tym również osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

2.5 sekcja siatkówki na siedząco

W przypadku zebrania grupy osób zainteresowanych udziałem w zajęciach istnieje mozliwość zorganizowania grupy osób trenujących w sekcji Siatkówka na siedząco.

W czasie meczu w tej dyscyplinie podczas zagrywania piłki zawodnicy nie mogą odrywać pośladków od parkietu. Dlatego też wszyscy zawodnicy grają na tym samym poziomie - na siedząco. W odróżnieniu od tradycyjnej siatkówki boisko jest mniejsze, a siatka umieszczona jest niżej. Dzięki tym zasadom osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu w zakresie kończyn dolnych mają takie same możliwości jak osoby pełnosprawne.

Szczegółowych informacji na temat udziału w zajęciach w dyscyplinach boccia oraz siatkówka na siedząco udziela Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Pan mgr Dariusz Parkitny.

 

3. Wydarzenia organizowane na terenie Politechniki Częstochowskiej

Międzywydziałowe Koło Integracji i Wsparcia Feniks działające na PCz i zrzeszające studentów niepełnosprawnych we współpracy z Działem Nauczania PCz w czasie roku akademickiego organizuje dwa ogólnopolskie wydarzenia:

 • Ogólnopolską Konferencję Osób Niepełnosprawnych,
 • Ogólnopolską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, w ramach której rozgrywane są dwie dyscypliny Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS,

w których biorą udział niepełnosprawni studenci z Politechniki Częstochowskiej oraz studenci z innych uczelni wyższych z całej Polski. W zorganizowaniu tych wydarzeń pomagają również studenci nieposiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Artykuły przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas Konferencji zorganizowanych w latach 2017 oraz 2018  zostały opublikowane w monografiach pokonferencyjnych. Zarówno przedstawienie prezentacji jak również opublikowanie artykułu pozwalają na uzyskanie dodatkowych punktów do stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W roku akademickim 2019/2020 ze względu na zagrożenie epidmiologiczne ww. wydarzenia nie odbyły się.

 

4. Szkolenia oraz zawody sportowe organizowane przez inne uczelnie

Niepełnosprawni studenci oraz doktoranci Politechniki Częstochowskiej mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach oraz zawodach sportowych organizowanych przez inne polskie uczelnie. Oprócz zdobycia nowej wiedzy oraz nowych umiejętności maja oni możliwość nawiązania nowych znajomości. Wszelkie koszty związane z udziałem (koszty udziału, transport, nocleg, wyżywienie) pokrywane są przez Politechnikę Częstochowską.

Informacje dotyczące aktualnych szkoleń będą umieszczane w zakładce Aktualności.

Od lutego 2020 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie wyjazdy studentów zostały wstrzymane.