prof. dr hab. inż. Andriej Iwanowicz Rudskoj

Prof. dr hab. inż. Andriej Iwanowicz RUDSKOJ, urodził się 19 lutego 1957r. w miejscowości Cabelewka, rejonu Fedorowskiego, w obwodzie Kustanajskim w Kazachstanie.
 
W roku 1982 rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Przeróbki Plastycznej Metali w Politechnice Leningradzkiej (LPI). Tam też w roku 1985 z powodzeniem obronił pracę doktorską na temat "Intensyfikacja procesów odkształcania i zagęszczania metali porowatych podczas przeróbki plastycznej na zimno", co było podstawą do otrzymania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

W roku 1993 zorganizował i został dyrektorem Technologicznego Instytutu Naukowo - Badawczego "LANTAN" w Sankt Petersburgu. W instytucie tym, pod jego kierownictwem opracowano wiele procesów technologicznych dotyczących otrzymywania nowych materiałów o specjalnych właściwościach i wdrożono je w zakładach przemysłowych.

W roku 1994 ukończył Akademię Gospodarki Publicznej przy Rządzie Federacji Rosyjskiej i otrzymał kwalifikację "managera najwyższej kategorii".
 
W roku 1998 w Sankt Petersburskim Państwowym Uniwersytecie Politechnicznym (SPbGPU) przedstawił rozprawę naukową na temat "Opracowanie nowych materiałów proszkowych i rozwój teorii ich plastycznego odkształcania w celu uzyskania wyrobów o specjalnych właściwościach fizyczno-mechanicznych", co było podstawą do uzyskania przez niego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.
 
W roku 2000 dr hab. inż. Andriej I. Rudskoj otrzymał tytuł profesora, a w roku 2001 został wybrany na Kierownika Katedry Przeróbki Plastycznej Metali, Materiałów Proszkowych i Kompozytowych w Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu.
 
Kolejne Jego osiągnięcia naukowe zostały dostrzeżone środowiskach naukowych Rosji i stały się podstawą awansów w gremiach i organizacjach naukowych Federacji Rosyjskiej. I tak kolejno:
  • w 2000 r. - został członkiem rzeczywistym (członkiem akademii) Akademii Nauk Inżynieryjnych Federacji Rosyjskiej,
  • w 2004 r. - został członkiem rzeczywistym (członkiem akademii) Akademii Inżynieryjnej w Sankt Petersburgu w specjalności "Materiałoznawstwo i metalurgia",
  • w 2004 r. - został członkiem-korespondentem Międzynarodowej Akademii Nauk Szkół Wyższych (MAN Wsz),
  • w 2007 r. - został członkiem rzeczywistym (członkiem akademii) Międzynarodowej Akademii Nauk Szkół Wyższych (MAN WSz),
  • w 2007 r. - został członkiem-korespondentem Akademii Nauk Przyrodniczych,
  • w 2008 r. - został członkiem-korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk.

W tym też okresie dostrzeżono Jego osiągnięcia organizacyjne w macierzystej uczelni. I tak w roku 2003 został tam wybrany na stanowisko prorektora do spraw rozwoju, a w 2004 roku . objął stanowisko pierwszego prorektora SPbGPU. Od 10 listopada 2008 r. pełni funkcję prorektora ds. nauki Uniwersytety Technicznego w Sankt Petersburgu. Jest również zastępcą przewodniczącego Senatu (Rady Naukowej) SPbGPU. Jest przewodniczącym i członkiem trzech rad naukowych. Jest także członkiem Międzyresortowej Rady Naukowej Północno-Zachodniej Rosji.
 
Ma poważne osiągnięcia dydaktyczne. Był promotorem 8 prac doktorskich i konsultantem naukowym 2 prac habilitacyjnych. Wykonał kilkanaście recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 
Ponadto pod jego kierunkiem zostało wypromowanych ponad 250 inżynierów i ponad 20 magistrów inżynierów. Prof. dr hab. inż. A.I. Rudskoj jest autorem i współautorem ponad 180 prac naukowych i naukowo-metodycznych, w tym 8 monografii opublikowanych przez wydawnictwa "Nauka", "Metalurgia" oraz 5 patentów.
 
Prof. dr hab. inż. Andriej I. Rudskoj od 10 lat współpracuje z Wydziałem Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Naukowego corocznych międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez wydział i bierze aktywny udział w tych konferencjach publikując prace własne i swoich współpracowników.
 
Zaprasza do udziału w konferencjach organizowanych w Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu pracowników Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, w tym także do komitetów naukowych tych konferencji.
 
Od r. 2008 jest kierownikiem dwóch prac naukowych realizowanych w Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu wspólnie z Wydziałem Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki", podpisanej w Warszawie 25 sierpnia 1993 roku.
 
Wyniki badań wynikające z tej współpracy zostały opublikowane w wielu czasopismach i na konferencjach międzynarodowych. Obecnie przygotowuje wydanie podręcznika akademickiego w Polsce, z zakresu teorii i technologii walcowania, wspólnie z pracownikami Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej.
 
Prof. A.I. Rudskoj jest znanym specjalistą w dziedzinie teorii, technologii i modelowania procesów przeróbki plastycznej oraz termomechanicznej obróbki metali i materiałów proszkowych.
 
Jest twórcą ogólnego modelu reologicznego, w którym uwzględniono umocnienie odkształceniowe matrycy materiału porowatego.
 
Opracował także model teoretyczny do określania zakresu plastyczności, własności sprężystych i innych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów porowatych, a także metodykę ich wyznaczania na podstawie badań eksperymentalnych.
 
Jest jednym z czołowych specjalistów rosyjskich w obszarze nanotechnologii w dyscyplinie metalurgia. Opracował i wdrożył w przemyśle technologie otrzymania metalicznych i ceramicznych nanoproszków oraz materiałów kompozytowych metodą syntezy z fazy gazowej, przy ciśnieniu atmosferycznym oraz technologię wytwarzania nanoproszkowych materiałów i wyrobów metodami metalurgii proszków, obejmujących wysoko- wytrzymałościowe stopy do pracy przy wysokich temperaturach.
 
Wyniki Jego badań były podstawą do stworzenia nowych technologii regeneracji i utylizacji odpadów przemysłu maszynowego metodami metalurgii proszków, a w szczególności regeneracji odpadów wysokowytrzymałościowych stopów na bazie kobaltu i wolframu. Do realizacji tych procesów opracował technologie materiałów kompozytowych, w tym bimetalowych blach, charakteryzujących się wysoką odpornością na zużycie. Prace te znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle budowy maszyn i narzędzi oraz chemicznym, ale także w medycynie, w technice kosmicznej i specjalnej (obronnej).
 
W r. 2007 został powołany na dyrektora Instytutu Naukowo-Inowacyjnego Materiałów i Technologii, utworzonego przy Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu, gdzie z powodzeniem rozwijane są nowe perspektywiczne kierunki naukowe w obszarze materiałoznawstwa, nanotechnologii, technologii informatycznych, budowy maszyn i innych.
 
W r. 2007 prof. A.I. Rudskoj został nagrodzony medalem I. Newtona , w 2008 roku otrzymał nagrodę Rządu Federacji Rosyjskiej za osiągnięcia dydaktyczne w kształceniu studentów, Nagrodę i medal im. W. E. Grum-Grżimajło, nagrodę zarządu miasta Sankt-Petersburga im. Czernowa w dziedzinie metalurgii. Ponadto został nagrodzony orderem II-go stopnia "Za Zasługi dla Ojczyzny".
 
Prof. A.I. Rudskoj jest kierownikiem naukowym kilku dużych projektów realizowanych w ramach centralnych programów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki Federacji Rosyjskiej.
 
Ma szeroką współpracę naukową z wieloma uczelniami zagranicznymi i centrami naukowymi: jest profesorem wizytującym w Uniwersytecie im. G.W. Leibniza w Hannowerze (Niemcy), profesorem-konsultantem w naukowo-badawczym Instytucie im. M. Plancka w Niemczech, oraz członkiem Europejskiego Związku Inżynierów Metalurgów.
 
23 lutego 2011 r. Senat Politechniki Częstochowskiej podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Andriejowi I. Rudskojowi.
prof. dr hab. inż. Andriej Iwanowicz Rudskoj