prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski

Profesor Andrzej Tylikowski urodził się 18 maja 1942 roku w Końskich. Studia ukończył w 1965 roku na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej: w 1969 roku stopień doktora za pracę pt. "Niestacjonarne procesy stochastyczne w układach mechanicznych" a w 1972 roku stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy "Stabilność dynamiczna ciągłych układów dynamicznych". Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał 19 lutego 1981 r.

Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1965 roku jako asystent na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej, gdzie kontynuował pracę także jako adiunkt w latach 1969 . 1974. W latach 1971-1973 zatrudniony był również, jako konsultant ds. programowania, w Zakładzie Aparatury Chemicznej PAN w Gliwicach. W 1974 roku, jako docent, rozpoczął pracę na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, gdzie w roku 1981 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego a w roku 1992 profesora zwyczajnego i gdzie pracuje nadal. W czasie swojej drogi naukowej pełnił wiele funkcji: był kierownikiem studiów doktoranckich, zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW (1975-1999), prodziekanem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (1984-1987) i od 1 października 2004 roku dyrektorem Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej.

Na wymienionych Uczelniach, Uniwersytecie Śląskim oraz gościnnie na wielu innych uczelniach krajowych i zagranicznych wykładał: mechanikę, wytrzymałość materiałów, teorię drgań, teorię prętów cienkościennych, zastosowanie procesów stochastycznych, zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w technice, mechanikę elementów laminowanych, konstrukcje inteligentne i wiele innych pokrewnych tematycznie zagadnień z dziedziny nauk technicznych.

Tematyka badań naukowych, którymi zajmował i zajmuje się Profesor Andrzej Tylikowski jest bardzo rozległa. Należy wymienić tutaj: techniczne układy lepko-sprężyste, drgania układów ciągłych, stateczność dynamiczną układów ciągłych, dynamikę stochastyczną, zastosowanie współczesnych materiałów w budowie maszyn, mechanikę elementów kompozytowych, konstrukcje inteligentne i wiele pokrewnych. Profesor ma znakomity dorobek naukowy o zasięgu światowym, w tym osiągnięcia publikacyjne: autorstwo lub współautorstwo 359 publikacji, w tym: 41 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, 88 artykułów w innych czasopismach z listy MNiSW lub rozdziałów w książkach, 12 monografii, dwie monografie wydane za granicą w wydawnictwach Martinus Nijhoff Publishers oraz Balkema, 7 wydawnictw dydaktycznych oraz 191 prac w materiałach konferencyjnych; ponadto redakcja trzech numerów specjalnych Journal of Theoretical and Applied Mechanics poświęconych mechatronice i sterowaniu w mechanice. Profesor brał czynny udział w 85 sympozjach i konferencjach krajowych oraz w 103 zagranicznych, a także kierował ośmioma grantami KBN i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1991-2011.

Profesor Andrzej Tylikowski ma także znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej. Poza pracą ze studentami profesor Tylikowski wypromował 13 doktorów, z których większość uzyskała tytuły naukowe lub stopnie doktora habilitowanego. Profesorowi powierzano wielokrotnie ocenę prac i dorobku innych naukowców i można tu wymienić opracowanie: 71 recenzji w przewodach doktorskich (w tym dwóch na uczelniach zagranicznych), 25 w przewodach habilitacyjnych (w tym w jednym przewodzie za granicą), 21 w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora.

W uznaniu osiągnięć Profesorowi Andrzejowi Tylikowskiemu powierzano wiele funkcji w środowisku naukowym, w tym wiele z wyboru: członka Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, przewodniczącego Sekcji Dynamiki Układów Materialnych PAN, przewodniczącego Sekcji Mechatroniki Komitetu Mechaniki PAN, redaktora naczelnego oraz redaktora działowego czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Ponadto Profesor jest członkiem wielu organizacji zagranicznych, np.: Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, American Mathematical Society oraz członkiem redakcji następujących czasopism: Machine Dynamics Problems, Journal of Thermal Stresses (USA), Mechanics and Mechanical Engineering, Facta Universitatis (Serbia). Profesor był współorganizatorem kilkunastu konferencji naukowych.

Profesor Andrzej Tylikowski za swe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uzyskał liczne odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej, 5 Nagród Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 3 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W 2008 roku uzyskał godność doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Profesor Andrzej Tylikowski ma także istotne zasługi dla rozwoju Politechniki Częstochowskiej, w tym zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i rozwoju kadry. Na podkreślenie zasługuje Jego bezpośredni udział w podnoszeniu poziomu dydaktyki na naszej Uczelni, gdzie wielokrotnie pracował w charakterze profesora wizytującego. Profesor był recenzentem kilku rozpraw doktorskich, w przewodach habilitacyjnych prowadzonych w Politechnice Częstochowskiej i wniosków profesorskich.

Senat Politechniki Częstochowskiej Uchwałą z dnia 18 września 2012 roku nadał profesorowi Andrzejowi Tylikowskiemu godność Doktora Honoris Causa, aby uhonorować jego wyjątkowe osiągnięcia naukowe, organizacyjne i społeczne, a także zasługi dla środowiska naukowego Politechniki Częstochowskiej. Uroczysta promocja odbyła się 6 grudnia 2012 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz.
 

prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski