prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz całe swoje zawodowe życie związał z Politechniką Łódzką, jest również absolwentem tej uczelni. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1977 roku, stopień doktora w 1981 roku, stopień doktora habilitowanego w 1990 roku, a tytuł profesora w 1994 roku. W 1978 roku ukończył również studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek filozofia). Od 1997 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie od 1996 roku pełni funkcję kierownika założonej przez siebie Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.

Zainteresowania naukowe Profesora J. Awrejcewicza są niezwykle rozległe i dotyczą nie tylko szeroko pojmowanej mechaniki, w tym przede wszystkim mechaniki nieliniowej (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk bifurkacji i chaosu), ale także biomechaniki, a w ostatnich latach  również mechatroniki i zagadnień automatyki (w zakresie sterowania procesami mechanicznymi, kontroli drgań i optymalizacji). Jego dorobek naukowy obejmuje cztery zasadnicze obszary:  metody asymptotyczne; dynamikę nieliniową układów dyskretnych ciągłych i nieciągłych (z uwzględnieniem tarcia i uderzeń); dynamikę nieliniową układów ciągłych (z uwzględnieniem termosprężystości i tribologii); biomechanikę inżynierską.

W trakcie swojej wieloletniej kariery naukowej Profesor J. Awrejcewicz wypromował 20 doktorów,  pod jego kierunkiem przygotowano również 5 rozpraw habilitacyjnych. Jest autorem lub współautorem 45 monografii wydanych w języku polskim bądź angielskim i dwóch podręczników. Opublikował  indywidualnie lub jako współautor 300 artykułów,  w tym 250 do czasopism z listy filadelfijskiej oraz 340 recenzowanych referatów zamieszczonych w materiałach konferencji międzynarodowych
i krajowych. Opracował również 310 komunikatów i raportów. Był redaktorem 18 wydań specjalnych renomowanych czasopism międzynarodowych, redaktorem 12 książek będących zbiorem prac swoich i innych autorów, 13 książek pokonferencyjnych, 43 rozdziałów w książkach oraz 23 publikacji pokonferencyjnych, które ukazały się w opublikowanych książkach.

Profesor J. Awrejcewicz jest lub był członkiem komitetów redakcyjnych 60 zagranicznych i krajowych czasopism naukowych z dziedziny mechaniki i układów dynamicznych. Był także członkiem komitetów naukowych 140 konferencji z tej dziedziny, zorganizowanych w różnych ośrodkach całego świata.

Ważną rolę w życiu zawodowym Profesora J. Awrejcewicza odgrywa również działalność inżynierska. W ramach niej kierował wieloma  pracami świadczonymi na rzecz przemysłu, dotyczącymi na przykład oceny szkodliwych skutków drgań
i hałasu w tramwajach i budynkach mieszkalnych, budowy generatora chaosu mechanicznego oraz stanowiska do analizy skutków zderzenia pojazdów. Wymienić tu  można prace z zakresu biomechaniki, prowadzone wspólnie ze środowiskiem lekarskim, dotyczące badania stabilizacji kręgosłupa, a także prace z obszaru mechatroniki.

W swojej karierze naukowej Profesor J. Awrejcewicz uzyskał liczne prestiżowe stypendia zagraniczne, a wśród nich stypendium Fundacji Fulbrighta i stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta (dwukrotnie), stypendium amerykańskiej Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, a także stypendium Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki. Pracował również na

 
stanowisku profesora w Centrum Badań Zaawansowanej Nauki i Technologii Uniwersytetu w Tokio, jego pobyt tam był finansowany przez koncern Mitsubishi.

W 2006 roku Profesor J. Awrejcewicz został  jednym z  dwóch laureatów pierwszej edycji krajowej nagrody naukowej „Złota Lampa”, przyznawanej przez Fundację Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazu S.A. im. I. Łukasiewicza. W 2009 roku został laureatem nagrody w dziedzinie mechaniki, przyznawanej w ramach programu „Mistrz” przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W 2011 roku został uhonorowany niezwykle prestiżową nagrodą przyznawaną przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta (wyróżniani są nią uczeni spoza Niemiec, którzy mogą wykazać się fundamentalnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, jaką uprawiają). Ponadto był organizatorem i przewodniczącym Komitetów Naukowych następujących konferencji międzynarodowych: „Nonlinearity, Bifurcation and Chaos: the Doors to the Future” (1998), „Biomechanics – modeling, computational methods, experiments and biomedical applications” (1998), „Mechatronics: Ideas for Industrial Applications” (2012, 2014), „Biomechanics” (2014). Profesor J.  Awrejcewicz jest organizatorem i przewodniczącym komitetu naukowego cyklu międzynarodowych konferencji znanych pod nazwą „Dynamical Systems – Theory and Applications”, które tradycyjnie odbywają się co dwa lata w Łodzi (do tej pory zorganizowano już 12 edycji tych konferencji). Każdorazowo do udziału w nich oprócz naukowców z Polski zapraszani są wybitni uczeni z całego świata. Z tego też względu konferencje te stanowią znakomite forum wymiany poglądów naukowych i doskonałą okazję do nawiązywania zawodowych kontaktów. Profesor J. Awrejcewicz uczestniczył w  70 seminariach na czołowych uniwersytetach świata, wygłosił 33 wykłady plenarne zamawiane na konferencjach międzynarodowych i krajowych, przewodniczył/zorganizował  55 sesji na kongresach/konferencjach międzynarodowych.

Był On kierownikiem programów unijnych TEMPRA, POLONIUM, SOCRATES/ERASMUS oraz kierownikiem 15 projektów badawczych KBN-u i MNiSW,  w tym ostatnio grantu MAESTRO (NCN). Jest redaktorem czasopisma „Journal of Modeling, Simulation, Identification and Control” (Columbia International Publishing, USA).

Był także recenzentem 39 monografii/podręczników, 35 razy oceniał dorobek i rozprawy habilitacyjne oraz napisał 22 opinie dotyczące wniosków profesorskich związanych z nadaniem stanowiska i tytułu.

W 1996 roku Profesor J. Awrejcewicz został odznaczony Złoty Krzyżem Zasługi, w 2001 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W kadencji 2013-2016 Profesor J. Awrejcewicz jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, zajmując się problemami z obszaru mechaniki. Wybór do tej Komisji należy traktować jak dowód wielkiego szacunku, jakim Profesor cieszy w krajowym środowisku naukowym. W kadencji  2012-2014 pełni także funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Ponadto w kadencji 2012-2016 jest członkiem Polskiego  Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN. Od 1993 roku Profesor J. Awrejcewicz jest członkiem Komitetu Naukowego Mechaniki PAN, a od 2004 roku członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce.