prof. dr hab. inż. Jurij Sergiejewicz Projdak

Prof. dr hab. inż. Jurij S. Projdak, urodzony 15 stycznia 1952 r. w Mołdawii, w rodzinie ukraińskiej, studia wyższe ukończył w roku 1974 w Instytucie Metalurgii w Dniepropietrowsku (obecnie Państwowa Akademia Metalurgiczna Ukrainy - PAMU).

W roku 1980 obronił tam pracę doktorską, a w r. 1999 pracę habilitacyjną, poświęconą zagadnieniom teoretycznym i praktycznym procesu wytapiania stali w piecach elektrycznych i pozapiecowej obróbce stali o specjalnym przeznaczeniu. W 1974 rozpoczął pracę w PAMU na stanowisku inżyniera, potem starszego pracownika naukowego, a od 1982 na stanowisku dydaktycznym. Od r. 2000 pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Elektrometalurgii. W październiku 2001 r. został powołany na stanowisko prorektora do spraw nauki w macierzystej uczelni.
 
Prof. J.S. Projdak prowadzi obszerną działalność społeczną i posiada znaczące osiągnięcia organizacyjne. Jest przewodniczącym komitetu ds. podstawowych gałęzi przemysłu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Dniepropietrowsku, która jest największą społecznością handlową w regionie. Włożył dużo wysiłku w utrzymywanie stosunków partnerskich z Polską. Brał udział w 3 forach ekonomicznych pod patronatem prezydentów Polski i Ukrainy, wielobranżowym międzynarodowym biznes-forum FUTURALLIA. Był uczestnikiem misji biznesowej w 2006 r.; wyjazdowym posiedzeniu komitetu przemysłu lekkiego w Warszawie i Krakowie w 2007 r.; misji biznesowej z Dolnego Śląska oraz był przy podpisaniu memorandum z Agencją ds. współpracy ekonomicznej w 2008 r. oraz spotkaniu ludzi biznesu w Uniwersytecie Ekonomii i Prawa w Dniepropietrowsku w 2009 r. Za wieloletnią owocną współpracę w tym zakresie został uhonorowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ukrainy "Złotą Odznaką Merkury".
 
Profesor J.S. Projdak od roku 2002 jest przewodniczącym specjalistycznej rady naukowej ds. przewodów doktorskich w macierzystej uczelni. Wypromował 4 doktorów nauk technicznych. Jest współautorem ponad 240 prac naukowych, w tym 6 monografii, 6 książek i podręczników, oraz 16 świadectw autorskich i patentów Ukrainy i Rosji. Ponadto opublikował ponad 30 prac w polskich czasopismach naukowych, naukowo technicznych, monografiach i materiałach konferencji międzynarodowych.
 
Za wysokie umiejętności dydaktyczne, został zwycięzcą w konkursie na najlepszego wykładowcę PAMU. Jest członkiem rady naukowej w PAMU dla specjalności "Modelowanie matematyczne i metody obliczeniowe". Jest także członkiem rady redakcyjnej sześciu czasopism naukowo-technicznych Ukrainy oraz członkiem redakcji czasopisma "Elektrometallurg" wydawanego pod egidą Ministerstwa Przemysłu, Nauki i Technologii Federacji Rosyjskiej i wieloletnim członkiem Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej" organizowanej przez Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej.
 
Prof. J.S. Projdak jest znany w świecie za swoje osiągnięcia w obszarze teorii i praktyki procesów elektrometalurgicznych. Kieruje przygotowaniem doktorantów oraz młodych pracowników naukowych w specjalności metalurgia stopów żelaza przeznaczonych na wyroby dla przemysłu transportowego. Pod jego bezpośrednim kierownictwem zostały wdrożone w przemyśle metalurgicznym technologie produkcji stali na koła wagonowe, o nowych właściwościach fizyko-mechanicznych i użytkowych.
 
Brał aktywny udział w rozwiązywaniu zagadnień technicznych w wielu zakładach metalurgicznych Ukrainy oraz poza jej granicami.
 
Opracował technologię wytapiania stali do produkcji kół wagonowych w 100-tonowych elektrycznych piecach łukowych i określił warunki obróbki pozapiecowej tych stali oraz technologię procesu elektrożużlowego wytapiania stali do produkcji kół z użyciem modyfikatorów zawierających Si, Ca, Mg oraz metale ziem rzadkich i odtlenianie za pomocą krzemiano-wapnia. Także pod jego kierownictwem w warunkach Mołdawskiego Zakładu Metalurgicznego w Rybnicy przeprowadzono wiele badań naukowych nad udoskonaleniem technologii wytapiania wielu rodzajów stali oraz opracowano technologię otrzymywania surowca zawierającego rudę żelaza z odpadów przemysłu metalurgicznego, w celu jego dalszego wykorzystania w procesie elektrycznego wytapiania stali.
 
Prof. J.S. Projdak kierował także pracami naukowo-badawczymi realizowanymi na potrzeby zakładów polskiego przemysłu hutniczego. Wśród nich należy wymienić opracowanie rekonstrukcji walcowni drobnej D280 Zakładu Walcowniczego - Walcownie Bruzdowe Sp. z o.o. w Zawierciu.
 
Na podstawie międzyrządowego porozumienia pomiędzy Ukrainą a Peru prof. J.S. Projdak uczestniczył w tworzeniu i rozwoju systemu kształcenia oraz atestacji przez rząd peruwiański kadr o najwyższych kwalifikacjach dla przemysłu państwowego. Uczestniczył w opracowaniu dla tego kraju kilku oryginalnych procesów metalurgicznych, charakteryzujących się wysoką efektywnością. W szczególności zaproponował kompleksową technologię produkcji miedzi katodowej z koncentratów siarczku miedzi, zanieczyszczonych ołowiem, cyną i arszenikiem.
 
Oprócz tego prof. J.S. Projdak zrealizował prace naukowe, które stały się podstawą grantów badawczych prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Hannowerze oraz z Centrum Aerokosmicznym (Niemcy), Uniwersytetem Technicznym w Pekinie (Chiny) i Politechniką Częstochowską (Polska).
 
W r. 2010 był współorganizatorem seminarium naukowego pt.: "Rafinowanie gazowo-tlenowe oraz procesy rudnotermiczne" przeprowadzonego w Katedrze Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych.
 
W r. 2006 prof. J.S. Projdak decyzją walnego zgromadzenia członków Akademii Nauk Szkół Wyższych Ukrainy został wybrany jej vice-przewodniczącym. Do oddziału metalurgii tej Akademii na jej członków zagranicznych zostali wybrani prof. Henryk Dyja i prof. Jerzy Siwka z Politechniki Częstochowskiej.
 
W roku 2004 prof. Jurij S. Projdak za udział i kierowanie pracą naukowo-badawczą pt.: "Inwestycyjny kompleks metalurgiczny innowacyjnych technologii produkcji stali i walcowanych pełnych kół stalowych, zapewniających wysoką konkurencyjność na rynkach stali dla przemysłu transportowego" został laureatem Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki, a w r. 2008 na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Ukrainy został uhonorowany tytułem "Zasłużony w działalności na rzecz nauki i techniki Ukrainy".
 
Prof. dr hab. inż. Jurij S. Projdak od ponad 10 lat koordynuje współpracą naukową i dydaktyczną między Wydziałem Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej a Państwową Akademią Metalurgiczną Ukrainy w Dniepropietrowsku, z czego na szczególne podkreślenie zasługuje kierowanie w tym czasie czterema programami badawczymi prowadzonymi w ramach umów między rządami Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy.
 
Jest inicjatorem przeprowadzanych corocznie wspólnych polsko-ukraińskich konferencji oraz seminariów z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej i energetyki hutniczej organizowanych przez PAMU i Politechnikę Częstochowską w ramach obchodów "Dnia Hutnika" w Politechnice Częstochowskiej i dni "Mołodaja Akademia" w Dniepropietrowsku. Biorą w nich udział polscy i ukraińscy pracownicy nauki (w tym profesorowie), doktoranci oraz studenci.
 
23 maja 2012 r. Senat Politechniki Częstochowskiej podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Jurijowi S. Projdakowi. Uroczyste wręczenie aktu nadania odbyło się 1 czerwca 2012 roku.
 
prof. dr hab. inż. Jurij Sergiejewicz Projdak