prof. dr hab. inż. Michał Kolcun

Prof. dr hab. inż. Michał Kolcun, urodził się 11 maja 1954 r. na Słowacji, studia wyższe ukończył w roku 1979 w Moskiewskim Instytucie Energetyki w Moskwie. W roku 1989 obronił pracę doktorską na Wydziale Elektroenergetyki Moskiewskiego Instytutu Energetyki w Moskwie. Pracę habilitacyjną obronił w roku 1993 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, która dotyczyła zagadnień teoretycznych i praktycznych w zakresie przebiegu optymalizacji elektrowni, pracujących w systemie energetycznym. W 1979 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na stanowisku asystenta, pracując jako starszy asystent, a od roku 1993 na stanowisku docenta. Od roku 2000 pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Od roku 1999 jest kierownikiem tegoż instytutu.

Obecnie prof. Michał Kolcun pracuje nadal w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach prowadząc działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz badawczo-wdrożeniową. Poza prowadzeniem wykładów na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach prof. Michał Kolcun zajmuje się szeroko rozumianą działalnością edukacyjną i organizacją w zakresie dydaktyki. Obecnie jest opiekunem programów studiów projektu "Elektroenergetyka", studiów na poziomie inżynierskim, kierownikiem studiów doktoranckich oraz opiekunem przewodów habilitacyjnych i profesorskich na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.
 
Jest promotorem 100 prac dyplomowych, 14 prac doktorskich oraz jest autorem lub współautorem 18 tu podręczników i skryptów dla studentów i doktorantów.
 
Prof. Michał Kolcun wielokrotnie realizował i kierował projektami naukowo-badawczymi współpracując z biurami organizującymi granty na Słowacji oraz w Unii Europejskiej. Jako autor oraz współautor wydał 240 prac naukowych i specjalistycznych, w tym 5 monografii. Prof. Michał Kolcun jest od roku 2000 przewodniczącym rady naukowej do spraw przewodów doktorskich na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Ponadto prof. Michał Kolcun jest członkiem komitetu do spraw grantów Agencji Badań i Rozwoju na Słowacji oraz członkiem Komisji Akredytacyjnej dla kierunku elektrotechnika na Słowacji. W swoich pracach badawczych i naukowych opracował wiele projektów i wdrożonych rozwiązań w zakresie elektroenergetyki na Słowacji. Był konsultantem Ministra Gospodarki w zakresie elektroenergetyki, a obecnie jest zastępcą dyrektora w Zakładzie Elektroenergetycznym w Koszycach.
 
Prof. Michał Kolcun jest członkiem redakcji w czasopismach naukowo technicznych i specjalistycznych na Słowacji oraz poza jej granicami. Jest między innymi redaktorem naczelnym czasopisma "Elektroenergetyka", członkiem redakcji czasopisma "Elektrotechnika i energetyka", członkiem redakcji czasopisma "Acta electrotechnica et informatica", członkiem redakcji czeskiego czasopisma "Elektrotechnika w praktyce" oraz łotewskiego czasopisma "Energetyka un Elektrotechnika". Prof. Michał Kolcun jest również prezydentem Środkowoeuropejskiego Forum "Zarządzanie w Energetyce", które funkcjonuje przy Politechnice Częstochowskiej oraz członkiem Rady Naukowej w Polish Journal of Management Studies. Ponadto na szczególną uwagę zasługuje członkowstwo w wielu organizacjach o zasięgu europejskim i światowym, do których między innymi można zaliczyć World Energy Council, CIGRE - International Council on Large Electric Systems, IEEE, CIRED.
 
Zamawiane wykłady naukowe prof. Michała Kolcuna są znane i cenione w środowisku elektoenergetyków nie tylko na Słowacji ale również poza jej granicami. Prof. Michał Kolcun swoje wykłady monograficzne wygłaszał między innymi w Sankt Petersburgu, na uniwersytetach w Barcelonie, Rydze, Tallinie i Warnie, na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie, na Uniwersytecie Zielonogórskim i Politechnice Częstochowskiej. Jest autorem 34 wykładów zamawianych na konferencjach krajowych i 78 na konferencjach zagranicznych. Od wielu lat organizuje prestiżową międzynarodową konferencję naukową "Energetyka", w której uczestniczą przedstawiciele uczelni technicznych z Czech, Rosji, Węgier, Polski, Łotwy oraz Rumunii. Prof. Michał Kolcun był członkiem 85 rad naukowych na konferencjach międzynarodowych poświęconych problematyce elektroenergetyki.
 
Prof. Michał Kolcun za całokształt swojej pracy naukowo-badawczej uzyskał wiele nagród i wyróżnień, w tym indywidualne nagrody Ministra Gospodarki Słowacji oraz indywidualne i zespołowe nagrody Rektora Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.
 
Począwszy od roku 2001 prof. Michał Kolcun uczestniczył, a obecnie kieruje współpracą naukowo-badawczą oraz dydaktyczną pomiędzy Wydziałem Elektrycznym oraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, a Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Efektem tej współpracy są zorganizowane i obecnie planowane do zorganizowania konferencje międzynarodowe w zakresie elektroenergetyki i zarządzania w elektroenergetyce. W działalności tej ze strony Politechniki Częstochowskiej aktywnie uczestniczyli i uczestniczą między innymi prof. dr hab. Maria Nowicka.Skowron, prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Rusek, prof. nadzw. dr hab. inż Tomasz Popławski, prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Szczygłowski, prof. nadzw. dr hab. inż Janusz Sowiński, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Grabara oraz dr inż. Marek Lis.
 
Prof. Michał Kolcun uczestniczył i współogranizował międzynarodowe konferencje naukowe organizowane przez Politechnikę Częstochowską, do których zaliczyć można między innymi "TEAMT 2004", "Reconversion" oraz "Prognozowanie w Elektroenergetyce". Wielokrotnie uczestniczył prowadząc wykłady dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ERAZMUS - SOCRATES w latach akademickich 2005/2006, 2006/2007 oraz 2007/2008, i w ramach to której wymiany pracownicy Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej prowadzili wykłady dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, w tym między innymi nadzw. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik i prof. nadzw. dr hab inż. Janusz Sowiński.
 
Od 2006 roku prof. Michał Kolcun czynnie uczestniczy w procesie edukacyjnym na Politechnice Częstochowskiej - prowadził i prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Wydziale Elektrycznym, a mianowicie:
  • Studia Podyplomowe "Przedsiębiorstwo na rynku europejskim - zagadnienia efektywnościowe" - wykład "Współczesne problemy energetyki europejskiej", "System powercontrol in transmmission and distribution Network" - 18 listopada 2006 roku.
  • Studia Podyplomowe "Energetyka jutra" - wykład "Current and future problems in sector of electricity in Europe" - 13 grudnia 2008 roku.
  • Studia Podyplomowe "Energetyka jutra" (studia w ramach projektu europejskiego) -wykład "Current and future problems in sector of electricity in Europe" - w miesiącu maju 2009 roku.
  • Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2008/2009 na kierunku elektrotechnika.

Efektem współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach a Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej są między innymi wydane następujące monografie:
  • "Technical and economic aspect of modern technology transfer in context of integration with European Union" - Tom I, pod redakcją Jerzy Szkutnik, Michał Kolcun, Koszyce 2004.
  • "Technical and economic aspect of modern technology transfer in context of integration with European Union" - Tom II, pod redakcją Jan Szczygłowski, Michał Kolcun, Koszyce 2004.
  • "The issue of renewable energy sourences, operating torecasting in electric power systems", pod redakcją Michał Kolcun, Andrzej Rusek, Tomasz Popławski, Częstochowa 2010.

Prof. Michał Kolcun jest członkiem Polskiego Towarzystwa Eletrotechniki Stosowanej Oddziału w Częstochowie, w zakresie którego to członkowstwa prowadzi szeroką działaność będąc współorganizatorem konferencji naukowych i seminariów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Eletrotechniki Stosowanej.
Z racji wieloletniej współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Wydziałem Elektrycznym i Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prof. Michał Kolcun został uhonorowany między innymi następującymi wyróżnieniami:
  • Medalem pamiątkowym Wydziału Eletrycznego Politechniki Częstochowskiej,
  • Medalem Pamiątkowym Politechniki Częstochowskej,
  • Dyplomem i medalem 60-lecia Politechniki Częstochowskej.

Wieloletnia współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna pomiędzy Wydziałem Elektrycznym i Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, a Instytutem Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, którą kieruje i w której bezpośrednio uczestniczy prof. Michał Kolcun, owocuje licznymi publikacjami naukowymi, udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz współpracą w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 23 maja 2012 r. Senat Politechniki Częstochowskiej podjął uchwałę o nadaniu prof. dr hab. inż. Michałowi Kolcunowi godności i tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej.
 
prof. dr hab. inż. Michał Kolcun