prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki

Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki urodził się 7 stycznia 1943 roku w Zwoleniu, w województwie mazowieckim. W 1966 roku obronił pracę magisterską w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Rok później mianowany został na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, odpowiednio w 1976 i 1989 roku. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 24 stycznia 1997 roku został nadany mu tytuł profesora nauk ekonomicznych, a decyzją Ministra Nauki został w 1999 roku powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. Początkowe zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się na zagadnieniach organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz na ekonomice i organizacji przemysłowych procesów produkcyjnych, by rozwinąć się następnie w kierunku problematyki gospodarki środkami obrotowymi, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, zdolności produkcyjnych i ich wykorzystania, rachunku kosztów, postępu technicznego oraz gospodarki materialnymi czynnikami produkcji. ze szczególnym uwzględnieniem środków trwałych. 

Efektem badań empirycznych w tej dziedzinie była rozprawa doktorska pt. .Pomiar i ocena efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym.. Po otrzymaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych zasadnicze kierunki badań i studiów przeprowadzanych przez Profesora koncentrowały się na problematyce dotyczącej metodyki i dziedzin zastosowania analizy wartości w gospodarce przedsiębiorstwa, rachunku i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć z zakresy postępu technicznego, a także działania przedsiębiorstwa. Tematyka kształtowania się produktywności, uwarunkowań i dróg poprawy gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz metodologii analizy i oceny efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie znalazła swój wyraz w rozprawie habilitacyjnej pt. .Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie.

Okres po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych zbiegł się w pracy naukowo-badawczej prof. R. Borowieckiego z niezwykle interesującym dla podjęcia nowych wyzwań badawczych okresem transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Dorobek naukowy Pana Profesora z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz organizacji i zarządzania zaowocował teoretycznymi i praktycznymi osiągnięciami zwłaszcza w obszarze strategicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów przekształceń strukturalno-własnościowych, a także metod i procedur wyceny przedsiębiorstw i ich mienia. Wyniki badań i doświadczeń praktycznych, szczególnie w przemyśle energetycznym, hutniczym i cementowym, przyczyniły się do uznania Profesora R. Borowieckiego jako wybitnego autorytetu naukowego w dziedzinie prywatyzacji i restrukturyzacji oraz wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości, kształtowania warunków maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstw.

 
Całokształt dorobku prof. Ryszarda Borowieckiego, uznanego również za granicą, jest bogaty i obejmuje ok. 600 pozycji w tym 72 książki, których Profesor jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym. W dowód międzynarodowego uznania autorytetu naukowego Panu Profesorowi został nadany tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Mesynie (2007 r.), doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego (2007 r.) oraz Tarnopolskiego Instytutu Społecznych i Informacyjnych Technologii (2010 r.)
 
Dowodem zasług Pana Profesora dla rozwoju młodej kadry naukowej jest promotorstwo 16 zakończonych przewodów doktorskich oraz promotorstwo 5 przewodów kontynuowanych. Pracujący na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod kierownictwem Profesora zespół ma duże perspektywy rozwojowe dzięki stworzeniu w kierowanej Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nowoczesnej bazy materialnej oraz organizacyjnej w zakresie dydaktyki i badań, jak również przez nawiązanie szerokich kontaktów z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz owocną współpracę z przedstawicielami biznesu.
 
Prof. Ryszard Borowiecki ma ogromne zasługi dla rozwoju macierzystej uczelni . Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wiąże się to z pełnieniem przez Profesora w latach 2002-2007 funkcji Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2007-2008). Profesor Borowiecki był m.in. pomysłodawcą i koordynatorem działań, które doprowadziły do zmiany, na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 6 lipca 2007 roku, nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - pierwszy Uniwersytet Ekonomiczny w Polsce, którego był pierwszym rektorem.
 
Prof. Ryszard Borowiecki jest autorem 3 laudacji, 1 opinii w sprawie nadania godności doktora honoris causa; opiniodawcą 14 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora; recenzentem 47 prac doktorskich i 32 rozpraw habilitacyjnych; autorem 86 recenzji wydawniczych, 35 recenzji projektów badawczych i niepublikowanych prac naukowych oraz 29 innych recenzji. Od 2011 roku jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 
Prof. R. Borowiecki jest także członkiem organizacji i komitetów naukowych, m.in. jest akademikiem Ukraińskiej Akademii Nauk Ekonomicznych, członkiem korespondentem Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres z siedzibą w Paryżu, wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w Warszawie.
 
Obecnie Pan Profesor pełni również liczne funkcje z wyboru w towarzystwach naukowych, w tym: przewodniczącego Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, członka zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Głównej Rady Naukowej i zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 
Bliskie są związki prof. Ryszarda Borowieckiego z Politechniką Częstochowską. Od ponad 15 lat Profesor współpracuje ściśle z zespołami naukowymi Wydziału Zarządzania naszej uczelni. Jego działania naukowo-dydaktyczne (m.in. promotorstwo 3 zakończonych przewodów doktorskich) zainspirowały szerokie grono młodych pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej do podnoszenia kwalifikacji naukowych. W wielu postępowaniach o nadanie stopni naukowych oraz tytułu naukowego pracowników naszego Wydziału Profesor Ryszard Borowiecki był recenzentem.
 
Jako wyraz uznania osiągnięć Pana Profesora Borowieckiego oraz podziękowania częstochowskiego środowiska naukowego za inspirację do działania oraz wielkie, merytoryczne wsparcie w dniu 23 maja 2012 r. Senat Politechniki Częstochowskiej podjął uchwałę o nadaniu prof. dr. hab. Ryszardowi Borowieckiemu godności i tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej, natomiast ta doniosła uroczystość odbyła się 22 października 2012 roku.
prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki