Professor Marcel Fredericks Department of Sociology Loyola University Chicago

Professor Marcel Fredericks Department of Sociology Loyola University Chicago Marcel Fredericks jest profesorem socjologii i dyrektorem Zakładu Badań Socjologii Medycyny na Wydziale Socjologii Loyola University w Chicago. Jego edukacja od wczesnej młodości związana była z najlepszymi uczelniami na świecie: University of Cambridge, University of London, Loyola University of Chicago, Harvard University. Tytuł bakałarza i magistra socjologii medycyny i ochrony zdrowia zdobył w Loyola University of Chicago. Tam też w roku 1964 uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy pt. „The Professionalization of Medical Students: Social Class, Attitudes and Academic Achievement”.

Następnie ukończył studia podoktoranckie na Uniwersytecie Harvarda z zakresu socjologii medycyny. Później pracował w Harvard Medical School oraz w Children.s Boston Hospital, jako Research Associate in Medicine and Pediatrics. Został też wyróżniony A.D. Williams Postdoctoral Fellowship at Virginia Medical College, Richmond, Virginia jako pierwszy doctor spoza nauk medycznych. Profesor Marcel Fredricks prawie cała swoją karierę naukową związał z Loyola University w Chicago, gdzie w roku 1959 rozpoczął pracę na Wydziale Socjologii. W roku 1965 otrzymał stanowisko Assistant Professor na Wydziale Socjologii oraz wykładowcy na Wydziale Psychiatrii w Loyola Medical School. W latach 1967-69 pracował w Narodowym Instytucie Zdrowia, Boston Hospital i Harvard Medical School, prowadząc w ramach stypendium podoktorskiego wykłady oraz badania poświęcone społecznym aspektom pediatrii.
 
W roku 1969 otrzymał tytuł Associate Professor w Loyola University Chicago, a od 1974 roku jest profesorem oraz dyrektorem Zakładu Badań Socjologii Medycyny na Wydziale Socjologii tejże uczelni. Stanowiska te zajmuje do dziś. Profesor Marcel Fredricks posiada szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie socjologii medycyny i opieki zdrowotnej, teorii socjologicznej, teorii stratyfikacji społecznej oraz socjologii rodziny.
 
Szczególny wkład Dostojnego Doktora polega na rozwoju modelu Społeczeństwa- Kultura- Osobowość, jako narzędzia heurystycznego, integrującego różne koncepcje i teorie w celu głębszego zrozumienia socjologicznych fenomenów. Model ten był prezentowany w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie Środkowej i Afryce Południowej.
 
Swoje zainteresowania badawcze profesor Fredericks koncentruje przede wszystkim na następujących dziedzinach: socjologii komórki (Cellular Sociology), socjologii genetycznej (Genetic Sociology), socjologii stomatologii (Sociology of Dentistry), jak również na nowym modelu relacji między lekarzami, pozostałymi profesjami medycznymi i pacjentami, jako partnerami w rozwiązywaniu specyficznych medycznych problemów i poprawie, jakości życia pacjenta. Na szczególną uwagę zasługuje utworzenie i prowadzenie Centrum Badań Socjologii Medycyny w Loyola University w Chicago, w którym podjęto wiele pionierskich badań nad profesjonalizacją ochrony zdrowia wykorzystujących trans kulturowe źródła longitudinalne studia, nad dostępnością ochrony zdrowia szczególnie dla grup mniejszościowych w obszarach metropolitalnych.
 
Warte podkreślenia są badania na temat postaw lekarzy wobec pacjentów będących w stanie ubóstwa. Badania te przeprowadzono w Chicago, Wisconsin, Bostonie, Jamajce, Gujanie i Afryce Południowej. Dostojny Doktor prowadził studia nad systemami państwowej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Grecji, na Ukrainie i państwach byłej Jugosławii. Innym obszarem badawczym jest wykorzystanie elektronicznych baz danych w opiece medycznej. Electronic Medical rekord technology and the Health Care Institution. Profesor Fredericks intensywnie współpracuje z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, gdzie był recenzentem artykułów, współprzewodniczył Międzynarodowej Konferencji „Innovation. Sustainability. Knowledge Management: Challenges for the Reconversion Process” oraz wchodził w skład komitetu naukowego dwóch konferencji organizowanych przez Katedrę Socjologii i Psychologii Zarządzania. „Humanization of Work and Modern Tendencies in Managment” oraz „People and the Value of an Organization. Social Human and Intellectual Capital”, gdzie przewodniczył sesjom plenarnym. Profesor Fredericks współpracuje ponadto z innymi polskimi uczniami, wśród których znajduje się Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Dostojny Doktor wypromował 30 doktorantów i był recenzentem około 50 rozpraw doktorskich. Na jego dorobek naukowy składa się około 130 publikacji, w tym 28 książek i podręczników, 5 monografii oraz 35 prezentacji na konferencjach międzynarodowych. Profesor Hendricks jest autorem programu do przedmiotu „The Sociology Health Care”, był także recenzentem w naukowych czasopismach „Journal of Teaching Sociology” oraz „Journal of National Association”. Professor Hendricks jest laureatem wielu nagród oraz członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: Sociology Honor Society, Social Science Honor Society i National Honor Fraternity. Dostojny Doktor otrzymał też wiele wyróżnień od swojej macierzystej uczelni Loyola University Chicago, a wieloletnia działalność naukowo-organizacyjna została nagrodzona przez Radę Miasta Chicago. 15 czerwca 2011r. Senat Politechniki Częstochowskiej nadał prof. Marcelowi Fredericksowi tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej.
 
 
15 czerwca 2011r. Senat Politechniki Częstochowskiej nadał prof. Marcelowi Fredericksowi tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej.
 
Professor Marcel Fredericks Department of Sociology Loyola University Chicago