Regulamin pracy Politechniki Częstochowskiej

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, iż z dniem 13.09.2019 r. Zarządzeniem Rektora nr 235/2019 został ogłoszony nowy Regulamin pracy.  

Pracownicy Politechniki Częstochowskiej proszeni są o zapoznanie się z jego treścią. 

Ponadto zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych, do przesłania uzupełnionego przez pracowników „Oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy”, stanowiącego załącznik nr 36, do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych p. 11, w terminie do 30.09.2019 r. 

Poniżej treść regulaminu wraz z załącznikami.

Regulamin pracy
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o podległości służbowej
Załącznik nr 2 - Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność naukową lub dydaktyczną
Załącznik nr 3 - Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej
Załącznik nr 4 - Tabela przydziału wyposażenia
Załącznik nr 5 - Okres używalności środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 6 - Wysokość ekwiwalentów za pranie odzieży we własnym zakresie przez pracowników Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 7 - Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży lub kobietom karmiącym dziecko piersią oraz osobom młodocianym
Załącznik nr 8 - Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego
Załącznik nr 9 - Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Załącznik nr 10 - Informacja o numerze rachunku bankowego, Wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką w Kasie Uczelni
Załącznik nr 11 - Zestawienie godzin pracy dla pracownika
Załącznik nr 12 - Harmonogram pracy
Załącznik nr 13 - Lista obecności
Załącznik nr 14 - Wniosek o wyrażenie zgody na wyjście w sprawie osobistej
Załącznik nr 15 - Ewidencja wyjść z pracy w sprawach osobistych
Załącznik nr 16 - Karta rozliczenia godzin nadliczbowych i dodatków do wynagrodzeń
Załącznik nr 17 - Karta miesięcznej ewidencji czasu pracy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim
Załącznik nr 18 - Karta miesięcznej ewidencji czasu pracy nauczycieli akademickich
Załącznik nr 19 - Zakres obowiązków dla pracowników Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 20 - Wniosek nauczyciela akademickiego o obniżenie pensum dydaktycznego
Załącznik nr 21 - Wniosek o finansowanie wyjazdu za granicę w celach naukowych pracownika Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 22 - Wyjazd zagraniczny w celach naukowych (umowa)
Załącznik nr 23 - Wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu uczestnictwa w konferencji lub wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej
Załącznik nr 24 - Wniosek o udzielenie urlopu
Załącznik nr 25 - Oświadczenie dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 lat
Załącznik nr 26 - Wniosek pracownika o przesunięcie lub anulowanie terminu urlopu wypoczynkowego
Załącznik nr 27 - Wniosek o urlop płatny dla poratowania zdrowia
Załącznik nr 28 - Klauzula poufności
Załącznik nr 29 - Protokół przekazania, Notatka służbowa
Załącznik nr 30 - Wniosek o założenie pracowniczego konta poczty elektronicznej w domenie @pcz.pl
Załącznik nr 31 - Wniosek o założenie działowego, funkcyjnego, organizacyjnego konta poczty elektronicznej w domenie @pcz.pl
Załącznik nr 32 - Wzór oświadczenia danych niezbędnych do zgłoszenia do ZUS oraz Urzędu Skarbowego
Załącznik nr 33 - Klauzula informacyjna dla pracowników
Załącznik nr 34 - Oświadczenie pracownika
Załącznik nr 35 - Karta obiegowa
Załącznik nr 36 - Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy

Inne dokumenty

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

Wzór oświadczenia o przekroczeniu podstawy do składek ZUS