Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, iż z dniem 9.03.2021 r. Zarządzeniem Rektora nr 97/2021 został ogłoszony nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej.  

Pracownicy Politechniki Częstochowskiej proszeni są o zapoznanie się z jego treścią. 

Poniżej treść regulaminu wraz z załącznikami.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów brutto składane w celu uzyskania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 1a - Oświadczenie osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Załącznik nr 1b - Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 
Załącznik nr 1c - Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 2 - Podział osób uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej według dochodu brutto
Załącznik nr 3 - Wypoczynek osób uprawnionych. Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku urlopowego zorganizowanego lub organizowanego we własnym zakresie
Załącznik nr 4 - Zapomogi losowe i dopłaty do imprez
Załącznik nr 5 - Zapomogi socjalne
Załącznik nr 6 - Częstotliwość przyznawania świadczeń
Załącznik nr 7 - Pożyczki na cele mieszkaniowe
Załącznik nr 8 - Dokumentacja wymagana przy pożyczkach na cele mieszkaniowe
Załącznik nr 9 - Umowa
Załącznik nr 10 - Umowa poręczenia pożyczki z ZFŚS Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 11 - Umowa poręczenia pożyczki z ZFŚS Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 12 - WNIOSEK