Studia III stopnia - wiadomości ogólne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.03.2020r.(Dz.U z 2020r. poz. 418)  zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Zgodnie z art. 279 ust. 1  Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.):

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w Politechnice Częstochowskiej utworzono Szkołę Doktorską, która przejmuje kształcenie doktorantów. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna się od roku akademickiego 2019/2020.

Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które byli przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia określone w art. 2 ust.1. pkt. 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub byli beneficjentami programu „Diamentowy Grant,” o którym była mowa w art. 187a ust. 1.

Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia określonych w art. 2 ust. 1. pkt. 18h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. Niestacjonarne studia doktoranckie były odpłatne. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata i realizowane są w oparciu o zatwierdzone przez Rady Wydziałów plany i programy studiów.

Studia doktoranckie w Politechnice Częstochowskiej prowadzone są przez jednostki organizacyjne w zakresie następujących dyscyplin naukowych:

 1. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki tel. (34) 325-05-97 
  dyscyplina naukowa: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn oraz informatyka
 2. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów tel. (34) 325-07-13
  dyscyplina naukowa: metalurgia, inżynieria materiałowa oraz inżynieria produkcji
 3. Wydział Infrastruktury i Środowiska tel. (34) 325-04-60
  dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska
 4. Wydział Zarządzania tel. (34) 325-08-74
  dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu
 5. Wydział Elektryczny tel. (34) 325-08-33
  dyscyplina naukowa: elektrotechnika

Kodeks Etyki Doktorantów Politechniki Częstochowskiej