Studia Podyplomowe - wiadomości ogólne

Studia podyplomowe mogą podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Uczestnictwo w nich jest odpłatne. Podstawowym zadaniem studiów podyplomowych jest:
 

 • pogłębianie wiedzy, doskonalenie kwalifikacji oraz dokształcanie,
   
 • aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych,
   
 • poszerzenie i uzupełnienie wykształcenia,
   
 • zapoznanie się z nowymi technologiami i osiągnięciami nauki i techniki,
   
 • zdobycie wykształcenia w nowych kierunkach i specjalnościach.


Studia podyplomowe organizowane są na zlecenie zakładów pracy bądź na indywidualne zgłoszenia kandydatów. Program studiów podyplomowych skierowany jest do szerokiego kręgu absolwentów zarówno uczelni technicznych jak również uniwersytetów oraz innych typów wyższych szkół.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Studia podyplomowe prowadzone są na większości wydziałów naszej Uczelni.
 


Informacji o studiach podyplomowych udzielają jednostki organizacyjne prowadzące studia
oraz Dział Nauczania tel. 34 325-04-50, 34 325-02-81

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 170/2021 z dnia 17.09.2021 w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne za studia podyplomowe Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 74/2020/2021 z dnia 23.06.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych Zobacz i pobierz