Stypendia w Szkole Doktorskiej

  1. Każdemu doktorantowi (z wyjątkiem osób posiadających już stopień naukowy doktora)  przysługuje stypendium w wysokości co najmniej 37% minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora (obecnie wynosi ono, zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 6410 zł brutto) do oceny śródokresowej i co najmniej 57% po jej przeprowadzeniu.
  2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
  3. Stypendium wypłaca uczelnia, również w czasie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego (wysokość obliczana w oparciu o przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego).
  4. Stypendium ma charakter bezzwrotny i jest wypłacane w miesięcznych transzach na koniec miesiąca na konto bankowe wskazane przez doktoranta, przez okres trwania roku akademickiego.
  5. Doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększone stypendium o 30%. Doktoranci zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Uczelnia zapewnia ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.
  6. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
  7. Skreślenie doktoranta z listy doktorantów szkoły doktorskiej powoduje zaprzestanie wypłacania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 251/2019 z dnia 16.10.2019  w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020.