Szkoła doktorska

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), tzw. Ustawy 2.0. Rektor Politechniki Częstochowskiej z dniem 08.05.2019 r. utworzył Szkołę Doktorską Politechniki Częstochowskiej. Szkoła doktorska zastępuje dotychczasowe studia III stopnia.

Ważniejsze informacje:

 1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.
 2. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
 3. Można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
 4. Za kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej nie pobiera się opłat.
 5. Szkoła Doktorska Politechniki Częstochowskiej prowadzi kształcenie w dyscyplinach, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W roku akademickim 2019/2020 kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej prowadzone jest następujących dziedzinach i dyscyplinach:

Dziedzina

Dyscyplina

Nauki inżynieryjno-techniczne

- automatyka, elektronika i elektrotechnika

- informatyka techniczna i telekomunikacja

- inżynieria materiałowa

- inżynieria mechaniczna

- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki społeczne

- nauki o zarządzaniu i jakości

 1. Szkoła doktorska nie prowadzi samodzielnie dydaktyki ani badań.
 2. Doktorantom przysługuje coroczna 8-tygodniowa przerwa w kształceniu. Po uzyskaniu stopnia doktora 4 lata nauki w szkole doktorskiej zaliczają się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 3. Kształcenie w szkole doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 4. Stopień doktora nadawany jest w odrębnym postępowaniu w dziedzinie i dyscyplinie naukowej. Ustawa 2.0 wprowadziła również możliwość nadania stopnia doktora tylko w dziedzinie, bez doprecyzowania dyscypliny, gdy rozprawa doktorska jest interdyscyplinarna i nie można wskazać dyscypliny wiodącej. 
 5. Zgodnie z § 42 ust. 1 Statutu Politechniki Częstochowskiej oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, zatwierdzonego Uchwałą nr 295/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r ., Rektor Politechniki Częstochowskiej dnia 28.10.2019 r powołał Radę Naukową Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 w następującym składzie:
  dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz – przewodniczący, 
  dr hab. inż. Tomasz Czakiert, prof. PCz., 
  dr hab. inż. Krzysztof Chwastek, prof. PCz., 
  dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz., 
  dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz., 
  dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz. , 
  dr hab. niż Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz. , 
  mgr inż. Wioletta Kuśmierska-Matyszczak - przedstawiciel URD , 
  mgr inż. Magdalena Grajcar – sekretarz.