Szkoła doktorska

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), tzw. Ustawy 2.0. Rektor Politechniki Częstochowskiej z dniem 08.05.2019 r. utworzył Szkołę Doktorską Politechniki Częstochowskiej. Szkoła doktorska zastępuje dotychczasowe studia III stopnia.

Ważniejsze informacje:

 1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.
 2. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
 3. Można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
 4. Za kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej nie pobiera się opłat.
 5. Szkoła Doktorska Politechniki Częstochowskiej prowadzi kształcenie w dyscyplinach, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W roku akademickim 2021/2022 kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej prowadzone jest następujących dziedzinach i dyscyplinach:

Dziedzina

Dyscyplina

Nauki inżynieryjno-techniczne

- automatyka, elektronika i elektrotechnika

- informatyka techniczna i telekomunikacja

- inżynieria materiałowa

- inżynieria mechaniczna

- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki społeczne

- nauki o zarządzaniu i jakości

 1. Szkoła doktorska nie prowadzi samodzielnie dydaktyki ani badań.
 2. Doktorantom przysługuje coroczna 8-tygodniowa przerwa w kształceniu. Po uzyskaniu stopnia doktora 4 lata nauki w szkole doktorskiej zaliczają się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 3. Kształcenie w szkole doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 4. Stopień doktora nadawany jest w odrębnym postępowaniu w dziedzinie i dyscyplinie naukowej. Ustawa 2.0 wprowadziła również możliwość nadania stopnia doktora tylko w dziedzinie, bez doprecyzowania dyscypliny, gdy rozprawa doktorska jest interdyscyplinarna i nie można wskazać dyscypliny wiodącej. 
 5. Zgodnie z § 42 ust. 1 Statutu Politechniki Częstochowskiej oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, zatwierdzonego Uchwałą nr 295/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r ., Rektor Politechniki Częstochowskiej dnia 25.05.2020 r powołał Radę Naukową Szkoły Doktorskiej 
  Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 18/2020 z dnia 25.09.2020 w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021