Wizyty studyjne u pracodawców działających w sektorze energetyki na terenie województwa śląskiego

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunków: Energetyka, Inżynieria Środowiska

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 2 cykle po 15 osób każdy

Czas trwania formy wsparcia: Każdy cykl – 8 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

W celu podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarze kluczowym dla gospodarki planowana jest organizacja wizyt studyjnych u pracodawców z sektora energetyki konwencjonalnej na terenie województwa śląskiego. Elektrownia Łagisza oraz Elektrownia Jaworzno to przedsiębiorstwa wchodzące w skład największej grupy energetycznej kraju Tauron Wytwarzanie SA. Planowane wyjazdy studyjne będą odbywały się w ramach zajęć dotyczących innowacyjnego zarządzania energią. Pierwsza część wizyty studyjnej będzie skupiona na przedstawieniu zasad działania elektrowni, tj. scharakteryzowanie bloków energetycznych pod kątem głównego wyposażenia technologicznego (kocioł-turbozespół-generator). Druga część spotkania przeznaczona będzie nie tylko na zwiedzenie całości kompleksu obiektu rzeczywistego,
ale i również przedstawione zostaną cenne informacje na temat bieżących problemów eksploatacyjnych oraz omówione zostaną sposoby/metody eliminujące ich powstawanie z zachowaniem efektu synergii pomiędzy ENERGIĄ-EKOLOGIĄ-EKONOMIĄ. Podczas ostatniej części spotkania poruszana będzie problematyka, która
w żaden sposób nie jest szczegółowo opisana w literaturze przedmiotu. Potwierdza to zatem, wyjątkowy  poznawczy charakter przewidzianych wizyt, gdyż w trakcie nich zostanie przedstawiona unikalna wiedza praktyczna, która będzie mogła być skonfrontowana z aktualnymi danymi literaturowymi z innych obiektów
w dużej skali technicznej z kraju oraz ze świata.

Na każdym obiekcie studenci będą mieli zapewnioną fachową opiekę merytoryczną. Będą ich oprowadzać doświadczeni specjaliści pracujący na tych obiektach.