Wizyty studyjne u pracodawców działających w sektorze energetyki poza terenem woj. śląskiego

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunków: Energetyka, Inżynieria Środowiska

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 2 cykle po 15 osób każdy

Czas trwania formy wsparcia: Każdy cykl: 2 dni po 8 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

W celu  podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarze kluczowym dla gospodarki planowana jest organizacja wizyty studyjnej na obiekcie rzeczywistym opalanym węglem brunatnym. Wizyta ta będzie doskonałym uzupełnieniem wyżej wymienionych dwóch pobytów na obiektach energetycznych spółki Tauron Wytwarzanie S.A., gdyż będzie dotyczyła kotła pyłowego na parametry nadkrytyczne pary z wtórnym przegrzewem pary. Elektrownia Turów jest największym przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku z produkcji energii elektrycznej. W trakcie zaplanowanej wizyty studyjnej uczestniczy będą mieli okazję zapoznać się z procesem inwestycyjnym bloku energetycznego o mocy 450MWe o sprawności netto 42%. Jednostka wytwórcza
w Elektrowni Turów jest przykładem inwestycji sektora elektroenergetycznego pod kątem optymalizacji wykorzystania lokalnych złóż węgla brunatnego.

Wizyta studyjna będzie odbywać się pod okiem doświadczonych specjalistów, którzy przekazywać będą studentom wiele istotnych informacji z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz dopuszczenia do eksploatacji obiektów w dużej skali technicznej. Dzięki temu studenci otrzymają dostęp do cennym doświadczeń i będzie to  świetne uzupełnienie teoretycznej wiedzy uzyskanej wcześniej na zajęciach z takich przedmiotów jak: Kotły energetyczne i wytwornice pary, Maszyny i urządzenia energetyczne, Technologie oczyszczania gazów,  Wymienniki i rekuperatory ciepła oraz  Efektywność systemów i urządzeń energetycznych. Przedstawione zostaną również najczęstsze problemy eksploatacyjne starszych jednostek wytwórczych wraz omówione sposoby ich usuwania. Obecnie w Elektrowni Turów pracują kotły energetyczne w oparciu o technologię fluidalną oraz pyłową.