Wykłady branżowe pt: „Zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem budynków mieszkalnych”

Celem wykładów jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie praktycznych aspektów w zakresie zarządzania i eksploatacji budynków mieszkalnych.

Na wykładzie zostaną omówione zagadnienia związane z działaniami zapewniającymi racjonalną gospodarkę nieruchomościami mieszkaniowymi oraz problemami jakie mogą temu towarzyszyć i sposobami ich unikania. Celem wykładu jest zwrócenie uwagi na ważne aspekty eksploatacji budynków mieszkalnych, które mają wpływ na zapewnienie utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, jak również nie dopuszczenie do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Studenci będą mieli możliwość weryfikacji wiedzy teoretycznej nabytej w procesie kształcenia i skonfrontowania jej z praktycznymi aspektami związanymi z eksploatacją i zarządzaniem budynkami.

Wykład będzie obejmował problematykę:

  • właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej;
  • bezpieczeństwa użytkowania i odpowiedniej eksploatacji;
  • właściwej gospodarki mediami i energią;
  • utrzymania nieruchomości w stanie technicznym zgodnym z jej przeznaczeniem;
  • przeprowadzania przeglądów, napraw, modernizacji budynku i jego wyposażenia technicznego.