Zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunków: Energetyka, Inżynieria Środowiska, Biotechnologia

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 2 cykle po 10 osób każdy

Czas trwania formy wsparcia: Każdy cykl – 15 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów i studentek kierunków technicznych o praktyczne umiejętności biznesowe potrzebne na rynku pracy a także przekazanie wiedzy o możliwych drogach rozwoju zawodowego - w tym założenie własnego biznesu. Celem zajęć jest również pobudzenie kreatywności studentów i studentek, przedstawienie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz wykazania się umiejętnością autoprezentacji - bardzo cenną m.in. w zarządzaniu zespołem oraz przy pozyskiwaniu inwestorów.

Treści przekazane podczas zajęć z przedsiębiorczości będą obejmowały ogólne zagadnienia związane
z przedsiębiorczością oraz szczegółową tematykę dotyczącą założenia działalności gospodarczej, form prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz możliwości sfinansowania pomysłu na biznes. Kolejne bloki tematyczne związane będą z praktycznym wymiarem zajęć, czyli z przygotowaniem biznesplanu. W związku z tym omówione zostaną:

  • elementy promocji i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem początkowej fazy funkcjonowania firmy;
  • style zarządzania i nowoczesne metody zarządzania;
  • metody zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zasad budowania zespołu i zarządzania nim;
  • techniki negocjacyjne i możliwości ich wykorzystania przy rozwiązywaniu konfliktów;
  • techniki twórczego myślenia, jako ważne narzędzie m.in. rozwiązywania problemów.

Ostatnim poruszonym zagadnieniem będzie autoprezentacja - bardzo ważna w pracy menedżera
i przedsiębiorcy.

Zajęcia będą realizowane w małych – 10 osobowych grupach, dzięki czemu studenci i studentki będą mogli sprawdzić swoje umiejętności autoprezentacji a także przećwiczyć otrzymane w czasie zajęć wskazówki.