Źródła finansowania badań naukowych

NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.
http://www.ncn.gov.pl

NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NCBiR oferuje programy krajowe i międzynarodowe o bardzo szerokim zakresie tematycznym wspierające innowacje na etapie badań stosowanych.
http://www.ncbir.pl/o-centrum

Programy strategiczne

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy, których celem jest rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych.
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne

Program badań stosowanych

Program Badań Stosowanych jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu.
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych

Programy międzynarodowe

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe

ALL

Program Wspólny AAL to inicjatywa badawczo - rozwojowa powołana przez 20 państw członkowskich UE oraz trzy państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajcaria). Celem ogólnym programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych i wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/aal/

Bonus-185

Międzynarodowy Program BONUS-185 (traktatowy) współfinansowany przez Unię Europejską oraz krajowe organizację finansujące badania stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/

Eureka

Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 39 państw europejskich oraz Unii Europejskiej powołanej w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Partnerzy z państw członkowskich realizują wspólne przedsięwzięcie uznane za ważne dla gospodarki europejskiej, angażując przy tym również środki własne. Projekty Eureki powstają „oddolnie” w wyniku porozumień między partnerami, którymi mogą być instytucje naukowe i badawcze, firmy przemysłowe i komercyjne.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/eureka-informacje/

Eurostars

Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. Program Eurostars  realizowany jest w celu zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez wsparcie dla przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni prowadzących ogólnoeuropejskie projekty rozwoju innowacyjnych produktów, procesów i usług. Celem programu jest pobudzenie rozwoju małych i średnich firm poprzez ułatwianie im dostępu do pomocy finansowej na realizację projektów badawczych i innowacyjnych.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/

ERA-NET

Projekty typu ERA-NET zostały zapoczątkowane w 2002 r. w 6. Programie Ramowym UE, celem realizacji decyzji UE dotyczącej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Reseach Area) - obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych między narodowymi programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/

JPI

Inicjatywy wspólnego planowania (JPI) zakładają współpracę państw członkowskich w dziedzinie badań i rozwoju, polegających na procesie wspólnego planowania badań naukowych w obszarach kluczowych lub dotyczących wielkich wyzwań społecznych, m. In. Takich jak energia, zmiany klimatu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/jpi/facce-jpi/

ARTEMIS

europejska inicjatywa (JTI) w ramach 7 PR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych  (Embedded Computing Systems Initiative).
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/jtiju/artemis/

JOINT PROGRAMME

w 2008 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej zainicjowały pilotażowe przedsięwzięcie Joint Programming on-combating Neurodegenerative Diseases (JPND), celem którego jest koordynacja badań na poziomie europejskim w obszarze chorób neurodegeneracyjnych.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/joint-programme/jpnd/

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

realizacja projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez jednostki naukowe w Polsce i Norwegii m.in. w obszarach: ochrony środowiska i zmian klimatycznych, ochrony zdrowia i nauk społecznych, z uwzględnieniem tematyki migracji.
http://www.ncbir.pl/en/norwaygrants

Współpraca dwustronna

Współpraca dwustronna ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. Przyczynia się ona także do wzmacniania pozycji polskich jednostek badawczych w obszarze światowej i europejskiej przestrzeni badawczej, oraz w realizowanych wspólnie z badaczami z zagranicy przedsięwzięciach międzynarodowych.
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/

Fundusze europejskie

Fundusze w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko przeznaczone są m.in. na: rozbudowę i modernizację szkół wyższych, infrastrukturę badawczą, projekty badawczo-rozwojowe, rozwój współpracy polskich przedsiębiorstw z sektorem badawczym, a także utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia oraz zwiększenie liczby studentów na kierunkach, uznanych za strategiczne dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/

Regionalny Program Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ma na celu stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.
http://rpo.slaskie.pl

7. Program Ramowy

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Cele 7 PR to wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, zwiększenie kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych również w pionierskich dziedzinach nauki. 7PR składa się z czterech programów szczegółowych COOPERATION, IDEAS, PEOPLE, CAPACITIES uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC). Współpraca naukowo badawcza realizowana jest w 10 obszarach tematycznych: zdrowie, żywność, technologie informacyjne i komunikacyjne, nanonauki, energia, środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi), transport (łącznie z aeronautyką), nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo.
http://cordis.europa.eu/home_pl.html

Przewodnik dla młodych naukowców

Dla młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało przewodnik, który dostarcza informacji o dostępnych formach wsparcia  (stypendiach, konkursach i programach) dla naukowców przed doktoratem, zaraz po doktoracie oraz dla zespołów badawczych.

Finansowanie badań młodych naukowców 12.3 MB pdf Pobierz