Centrum Zarządzania Projektami

KONKURS OPUS 20 + LAP

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze OPUS 20 + LAP, który otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

Autor: WebAdmin, 20.11.2020

II edycja Inkubatora TransferHUB.

Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać zarówno Uczelnie jak i poszczególni wykładowcy i studenci. Najciekawsze otrzymają dofinansowanie w wysokości średnio 38 tys. zł.

 Projekty mają dotyczyć jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych:

  • starzejące się społeczeństwo,
  • pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy,
  • automatyzacja i robotyzacja.

 Rozwiązania mogą być zgłaszane do 6 grudnia br. poprzez stronę transferhub.pl.

 Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu

 Więcej informacji: transferhub.pl 

Autor: WebAdmin, 13.11.2020

KONKURS SONATA 16

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze SONATA 16.

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r., do godz. 16:00.

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16

Autor: WebAdmin, 13.11.2020

Ogłoszenie

Szkolenie dla wnioskodawców – NCN

Narodowe Centrum Nauki oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska zapraszają na szkolenie on-line pt.

„Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców”,
które odbędzie się 13 listopada 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Jarecka-Stępień, Koordynator Dyscyplin HS. Aspekty szkolenia są wspólne dla wszystkich dziedzin.  

Autor: WebAdmin, 04.11.2020

KONKURS BEETHOVEN CLASSIC 4

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny 
BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania. 

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.
W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wynosi 10 mln zł.
W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV i wykazem publikacji kierowników oraz wykonawców polskiego i niemieckiego zespołu badawczego. Informacje zawarte w JPD oraz w CV z wykazem publikacji nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego składanego w systemie ZSUN/OSF oraz w pozostałych załącznikach do wniosku.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.   
Więcej informacji o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4 

Autor: WebAdmin, 04.11.2020

Strony