Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleźć informacje dotyczące KONKURSU w ramach POWER, dotyczącego współpracy szkół zawodowych z wyższymi wraz z harmonogramem naborów wniosków. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie w linku poniżej.

https://efs.men.gov.pl/nabory/konkurs-wypracowanie-i-upowszechnienie-przykladowych-rozwiazan-w-zakresie-wspolpracy-szkol-zawodowych-z-wyzszymi-ii-edycja/?fbclid=IwAR2M4q8RV2AOlxw9Jq33H2BmrxUAaQCihmxOWjeJVN4FxStjUXJRpapM9vU

Autor: WebAdmin, 01.04.2020

Ogłoszenie

Po raz kolejny NAWA zaprasza polskie uczelnie do składania wniosków w Programie KATAMARANchoć tym razem wyłącznie na realizację wspólnych studiów II stopnia.
Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu oraz zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej. Z wnioskami o udział w Programie mogą występować uczelnie publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Projekt musi być realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Profil i potencjał uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej musi uzupełniać się z profilem i potencjałem polskiej uczelni. 

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-katamaran-wesprze-realizacje-wspolnych-studiow-ii-stopnia-nabor-2020-otwarty?fbclid=IwAR3d2hZlY9vm7WnXlGrkzJsTjsFc7_YunyimRbOAT0XaMt9xFFhJ5nFQEqA

 

Autor: WebAdmin, 01.04.2020

Ogłoszenie

13 lutego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs "Uczelnia dostępna II". Celem konkursu jest likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym, a więc dostosowanie oferty uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków ruszył 16 marca i potrwa do 8 maja 2020 r. (do godz. 14:00). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w poniższych linkach.
https://www.ncbr.gov.pl/…/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-do…/
https://bip.ncbr.gov.pl/…/rusza-ii-edycja-konkursu-uczelni…/

 

Autor: WebAdmin, 01.04.2020

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 na „Uczelnia dostępna”

14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”, dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami dostępnymi na stronie:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos19-uczelnia-dostepna/

Autor: WebAdmin, 01.04.2020

POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 - Trzecia Misja Uczelni

Cztery wydziały Politechniki Częstochowskiej (Wydział Infrastruktury i Środowiska, Wydział Budownictwa, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów) otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni”. Konkurs organizowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 - „Trzecia Misja Uczelni”, który dotyczył opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Z Politechniki Częstochowskiej zostały złożone cztery wnioski i wszystkie otrzymały  dofinansowanie. Są to:

  • projekt   pt.   „EKOdetektywi   na   jurajskim   szlaku - program rozwoju oferty dydaktycznej  uczelni  technicznej  w  zakresie  realizacji  trzeciej  misji”  Wydziału  Infrastruktury  i  Środowiska  -  kierownik  dr  hab.  inż.  Mariusz Kowalczyk, prof. PCz
  • projekt  pt.  Warsztaty  architektoniczno-budowlane  „Dom  moich  marzeń”  Wydziału  Budownictwa  -  kierownik  dr  inż.  Jacek  Nawrot
  • projekt  pt.  „Odkrywca  jest  w  każdym  z  nas  -   warsztaty   z   projektowania,   budowania   i oprogramowania    robotów”    Wydziału    Elektrycznego  -  kierownik  mgr  Piotr  Chabecki
  • projekt pt. „Ciekawi świata - nowe możliwości” Wydziału Inżynierii Produkcji i Techno-logii  Materiałów  -  kierownik  dr  inż.  Paweł  Wieczorek.

Łączne przyznane dofinansowanie dla czterech projektów wynosi ponad 1 mln 250 tys. zł.

Autor: WebAdmin, 01.04.2020

Strony