Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza otwarcie naboru wniosków
w programie którego celem jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych.

Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza otwarcie naboru wniosków
w programie, którego celem jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłasza Program INFOSTRATEG, który został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłasza Strategiczny Program Badań Naukowych
i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

430 mln zł na badania podstawowe
w konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21

Narodowe Centrum Nauki ogłasza dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł.

Autor: WebAdmin, 18.03.2021

Strony