Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Webinarium dotyczące Programu Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Wszystkie osoby, które chciałyby aplikować w nowym konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zapraszamy na Webinarium dotyczące Programu Spinaker. Spotkanie odbędzie się on-line 28 października w godzinach 12.00 – 14.00. Jak informuje NAWA spotkanie poprowadzi dr Monika Miedzik, która opowie o założeniach Programu oraz odpowie na Państwa pytania.

Autor: WebAdmin, 20.10.2020

Ogłoszenie

Konkurs Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs pt. „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”.

Program „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia” to nowa propozycja dla polskich uczelni i jednostek naukowych, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tych instytucji w zakresie tworzenia intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, możliwych do realizacji formie zdalnej.

Każdy z projektów musi zawierać tworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia.

Intensywny międzynarodowy program kształcenia to krótka (od 30 do 150 godzin dydaktycznych) forma kształcenia przeznaczona dla studentów lub doktorantów z zagranicy realizowana w formule, np.: szkoły letniej lub zimowej, kursów specjalistycznych, szkoleń czy wizyt studyjnych lub zaangażowania profesorów z zagranicy. 

Autor: WebAdmin, 30.09.2020

Ogłoszenie

Konkurs „Granty Interwencyjne”

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs pt. „Granty Interwencyjne”.

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
 • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu

Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Link do konkursu: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 10.09.2020

Ogłoszenie

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości”

Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna a 25 tys. zł wyróżnienie.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

 • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
 • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz. 16:00).

Link do konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 08.09.2020

Ogłoszenie

Konkurs 7/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Agrotech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka – Agrotech.

Konkurs ma na celu rozwój nowych technologii w sektorze rolnym. Środki można przeznaczyć na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Program skierowany jest do:

 • przedsiębiorstw
 • konsorcjów przedsiębiorstw
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe i projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP. Nabór wniosków trwa od 10 września do 6 listopada 2020 r., do godz. 16.00. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020/?fbclid=IwAR2xR252jthS4XpkjMeXtAxifez6CIhr5mouHaKfkmbLlv5CE9x0On-cpTs

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 01.09.2020

Strony