Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, 
W związku mającymi miejsce zmianami organizacyjnymi, a co za tym idzie zmianami zakresu pełnomocnictw prorektorów ds.  Nauki oraz ds.  Rozwoju,  uprzejmie proszę o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej projektów badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki do Centrum Zarządzania Projektami.
Od dnia 01.01.2021 wszystkie projekty badawcze finansowe przez NCN będą koordynowanie przez pion prorektora ds.  Rozwoju.

Autor: WebAdmin, 18.01.2021

Ogłoszenie

Międzynarodowa sieć CHIST-ERA ogłasza konkurs

na międzynarodowe projekty badawcze  z następujących obszarów tematycznych:

1Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions,

2. Towards Sustainable ICT.

 O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Autor: WebAdmin, 08.01.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących.

Konkurs Weave-UNISONO jest organizowany w ramach programu Weave, który ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich. Program oparty jest na procedurze agencji wiodącej, co w praktyce oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty.

Autor: WebAdmin, 05.01.2021

Ogłoszenie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1.

Celem programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 .

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Autor: WebAdmin, 05.01.2021

Ogłoszenie

X Konkurs POLLUX

17 grudnia 2020 r. agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2021. W ramach tego konkursu, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty.

Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2021. Poza konkursem CORE 2021 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich.

Program dedykowany jest dla organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz grup podmiotów (w skład których wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo).

Autor: WebAdmin, 28.12.2020

Strony