Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Konkurs 7/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Agrotech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka – Agrotech.

Konkurs ma na celu rozwój nowych technologii w sektorze rolnym. Środki można przeznaczyć na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Program skierowany jest do:

 • przedsiębiorstw
 • konsorcjów przedsiębiorstw
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe i projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP. Nabór wniosków trwa od 10 września do 6 listopada 2020 r., do godz. 16.00. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020/?fbclid=IwAR2xR252jthS4XpkjMeXtAxifez6CIhr5mouHaKfkmbLlv5CE9x0On-cpTs

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 01.09.2020

Ogłoszenie

PROGRAM LIFE 2020

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Obszary priorytetowe programu LIFE to:

- ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
- przyroda i różnorodność biologiczna
- zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
- ograniczenie wpływu człowieka na klimat
- dostosowanie się do skutków zmian klimatu
- zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Terminy składania LIFE 2020

 • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 14.07.2020 r.
 • Przyrody i różnorodności biologiczna – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r.
 • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r.
 • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu Środowisko - termin przesłania koncepcji projektu: 6.10.2020 r.
 • Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska - termin składania: 16.07.2020 r.

Wszelkie informacje o programie można znaleźć na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

 

Autor: WebAdmin, 07.07.2020

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach GlobalStars w Inicjatywie EUREKA.

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
Singapur (partner obowiązkowy), Austria, Estonia, Region Flandrii (Belgia), Hiszpania, Holandia, Kanada, Republika Korei, RPA, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania.

Data otwarcia naboru wniosków: 8 czerwca 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 15 października 2020 r., godz. 17.00 CET

więcej informacji: https://bip.ncbr.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-globalstars-63581/

Autor: WebAdmin, 06.07.2020

Ogłoszenie

Inicjatywa CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło międzynarodowy konkurs pt. Inicjatywa CORNET na projekty badawcze.

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

Więcej informacji: https://bip.ncbr.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-30-konkursie-63981/

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 30 września 2020 r. oraz w wersji papierowej 7 października 2020 r.

Autor: WebAdmin, 06.07.2020

Ogłoszenie

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs „Rzeczy są dla ludzi”, który zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych
i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez:

 • jednostki naukowe;
 • przedsiębiorstwa;
 • konsorcja składające się z ww. podmiotów (maksymalnie 4).

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Alokacja przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynosi 40 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest od 8 czerwca do 25 września 2020 roku (do godziny 16:00).

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/rzeczysadlaludzi/

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 06.07.2020

Strony