Ogłoszenie

Konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.
O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Islandia, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Węgry.

 
W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021.
 
Harmonogram konkursu:
  • poziom międzynarodowy (dwuetapowy)
Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

1 etap: 15 czerwca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals
UWAGA: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów;

2 etap: 17 listopada 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals

  • poziom krajowy (jednoetapowy)
Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full proposal. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.
24 listopada 2021 (16:00 CET) - termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze.
UWAGA: informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w pełnym wniosku wspólnym (full proposal) muszą być spójne. Wniosek wspólny pełny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym pełnym, złożonym na poziomie międzynarodowym.
  • Wyniki konkursu
styczeń 2022 - ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
 
 
Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

 

Autor: WebAdmin, 18.03.2021