Doktorzy Honoris Causa

dr hab. Janusz Szopa, prof. PCz

Dr hab. Janusz Szopa, profesor wizytujący Politechniki Częstochowskiej, profesor nzw. AWF Katowice jest specjalistą w zakresie stosowania metod matematycznych w naukach technicznych i zarządzaniu, a także w zakresie nauki o kulturze fizycznej (w specjalności rekreacja ruchowa). Jego dorobek naukowy składa się z 3 książek, 1 skryptu monograficznego oraz przeszło 190 publikacji naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, takich jak: Journal of the Engineering Mechanics Division ASCE, ZAMM, Journal of Sound and Vibration, Journal of Technical Physics, Ingenieur - Archiv, Archiwum Automatyki i Telemechaniki, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Mechanika i Komputer, Medycyna Sportowa, Human Movement, Biology of Sport, Journal of Physical Therapy Science. Opracował metody badania charakterystyk zjawisk losowych przy wykorzystaniu stochastycznych równań całkowych, badania wrażliwości stochastycznych układów dynamicznych, miarę wrażliwości dla układów chaotycznych. Badał zachowania chaotycznych układów drgających o wielu stopniach swobody, wpływ losowości na drgania chaotyczne, zastosowanie teorii procesów stochastycznych oraz teorii chaosu do badania wartości pieniądza oraz zachowań giełdy papierów wartościowych, jak również oddziaływanie ćwiczeń relaksacyjnych oraz ćwiczeń fizycznych jogi na organizm człowieka.

prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz całe swoje zawodowe życie związał z Politechniką Łódzką, jest również absolwentem tej uczelni. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1977 roku, stopień doktora w 1981 roku, stopień doktora habilitowanego w 1990 roku, a tytuł profesora w 1994 roku. W 1978 roku ukończył również studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek filozofia). Od 1997 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie od 1996 roku pełni funkcję kierownika założonej przez siebie Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.

prof. dr. hab. inż. Henryk Dyja

prof. dr hab. inż. Henryk Dyja

20 lutego 2013 roku Senat Politechniki Częstochowskiej podjął uchwałę o nadaniu prof. dr. hab. inż. Henrykowi Dyi, wybitnemu uczonemu w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach metalurgii i inżynierii materiałowej i byłemu rektorowi naszej Uczelni - godności i tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej. Ta doniosła uroczystość odbyła się 6 czerwca br. w Sali widowiskowej Klubu Politechnik. w obecności władz rektorskich, Senatu i społeczności Politechniki Częstochowskiej oraz licznie przybyłych gości.

prof. dr hab. inż. January Bień

prof. dr hab. inż. January Bień

18 września 2012 roku Senat Politechniki Częstochowskiej podjął uchwałę o nadaniu prof. dr. hab. inż. Januaremu Bieniowi . wybitnemu uczonemu w dziedzinie inżynierii środowiska i byłemu rektorowi naszej Uczelni - godności i tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej. Ta doniosła uroczystość odbyła się 11 marca br. w Sali widowiskowej Klubu .Politechnik. w obecności władz rektorskich, Senatu i społeczności Politechniki Częstochowskiej oraz licznie przybyłych gości.

prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski

prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski

Profesor Andrzej Tylikowski urodził się 18 maja 1942 roku w Końskich. Studia ukończył w 1965 roku na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej: w 1969 roku stopień doktora za pracę pt. "Niestacjonarne procesy stochastyczne w układach mechanicznych" a w 1972 roku stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy "Stabilność dynamiczna ciągłych układów dynamicznych". Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał 19 lutego 1981 r.

prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki

prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki

Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki urodził się 7 stycznia 1943 roku w Zwoleniu, w województwie mazowieckim. W 1966 roku obronił pracę magisterską w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Rok później mianowany został na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, odpowiednio w 1976 i 1989 roku. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 24 stycznia 1997 roku został nadany mu tytuł profesora nauk ekonomicznych, a decyzją Ministra Nauki został w 1999 roku powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. Początkowe zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się na zagadnieniach organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz na ekonomice i organizacji przemysłowych procesów produkcyjnych, by rozwinąć się następnie w kierunku problematyki gospodarki środkami obrotowymi, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, zdolności produkcyjnych i ich wykorzystania, rachunku kosztów, postępu technicznego oraz gospodarki materialnymi czynnikami produkcji. ze szczególnym uwzględnieniem środków trwałych. 

prof. dr hab. inż. Jurij Sergiejewicz Projdak

prof. dr hab. inż. Jurij Sergiejewicz Projdak


Prof. dr hab. inż. Jurij S. Projdak, urodzony 15 stycznia 1952 r. w Mołdawii, w rodzinie ukraińskiej, studia wyższe ukończył w roku 1974 w Instytucie Metalurgii w Dniepropietrowsku (obecnie Państwowa Akademia Metalurgiczna Ukrainy - PAMU).
W roku 1980 obronił tam pracę doktorską, a w r. 1999 pracę habilitacyjną, poświęconą zagadnieniom teoretycznym i praktycznym procesu wytapiania stali w piecach elektrycznych i pozapiecowej obróbce stali o specjalnym przeznaczeniu. W 1974 rozpoczął pracę w PAMU na stanowisku inżyniera, potem starszego pracownika naukowego, a od 1982 na stanowisku dydaktycznym. Od r. 2000 pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Elektrometalurgii. W październiku 2001 r. został powołany na stanowisko prorektora do spraw nauki w macierzystej uczelni.

prof. dr hab. inż. Michał Kolcun

prof. dr hab. inż. Michał Kolcun

Prof. dr hab. inż. Michał Kolcun, urodził się 11 maja 1954 r. na Słowacji, studia wyższe ukończył w roku 1979 w Moskiewskim Instytucie Energetyki w Moskwie. W roku 1989 obronił pracę doktorską na Wydziale Elektroenergetyki Moskiewskiego Instytutu Energetyki w Moskwie. Pracę habilitacyjną obronił w roku 1993 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, która dotyczyła zagadnień teoretycznych i praktycznych w zakresie przebiegu optymalizacji elektrowni, pracujących w systemie energetycznym. W 1979 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na stanowisku asystenta, pracując jako starszy asystent, a od roku 1993 na stanowisku docenta. Od roku 2000 pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Od roku 1999 jest kierownikiem tegoż instytutu.

prof. dr hab. inż. Andriej Iwanowicz Rudskoj

prof. dr hab. inż. Andriej Iwanowicz Rudskoj


Prof. dr hab. inż. Andriej Iwanowicz RUDSKOJ, urodził się 19 lutego 1957r. w miejscowości Cabelewka, rejonu Fedorowskiego, w obwodzie Kustanajskim w Kazachstanie.
W roku 1982 rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Przeróbki Plastycznej Metali w Politechnice Leningradzkiej (LPI). Tam też w roku 1985 z powodzeniem obronił pracę doktorską na temat "Intensyfikacja procesów odkształcania i zagęszczania metali porowatych podczas przeróbki plastycznej na zimno", co było podstawą do otrzymania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Professor Marcel Fredericks Department of Sociology Loyola University Chicago

Professor Marcel Fredericks Department of Sociology Loyola University Chicago

Professor Marcel Fredericks Department of Sociology Loyola University Chicago Marcel Fredericks jest profesorem socjologii i dyrektorem Zakładu Badań Socjologii Medycyny na Wydziale Socjologii Loyola University w Chicago. Jego edukacja od wczesnej młodości związana była z najlepszymi uczelniami na świecie: University of Cambridge, University of London, Loyola University of Chicago, Harvard University. Tytuł bakałarza i magistra socjologii medycyny i ochrony zdrowia zdobył w Loyola University of Chicago. Tam też w roku 1964 uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy pt. „The Professionalization of Medical Students: Social Class, Attitudes and Academic Achievement”.

Strony