Doktorzy Honoris Causa

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

Prof. Tadeusz Chmielniak urodził się 12 października 1941 r. w Czańcu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kątach wstąpił w r. 1959 na Politechnikę Śląską, na której studiował eksperymentalną specjalność "Energetyka Jądrowa", będącą unikalnym połączeniem wiedzy z dziedziny nauk technicznych i fizyki stosowanej. Dyplom magisterski w specjalności "Inżynieria i Energetyka Jądrowa" uzyskał w r. 1965 i w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując stopień magistra nauk matematycznych w r. 1966.

prof. dr hab. inż. Aleksander V. Zinoviev

prof. dr hab. inż. Aleksander V. Zinoviev

Aleksander Vasilievicz Zinoviev urodził się 15 listopada 1939 r. w Moskwie. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę zawodową w Centralnym Instytucie Naukowo - Badawczym Metalurgii Żelaza im. Bardina w Moskwie. W r. 1957 rozpoczął studia w Moskiewskim Instytucie Stali (późniejszy Moskiewski Instytut Stali i Stopów MISiS), które ukończył w r. 1962, uzyskując dyplom mgr inżyniera w specjalności przeróbka plastyczna metali. Po czym odbył tam studia doktoranckie i w r. 1965 obronił pracę doktorską z zakresu przeróbki plastycznej stali p.t.: "Kompleksowe badania sprężystego ugięcia walców i naprężeń stycznych podczas walcowania w klatce kwarto". Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Piotr I. Połuchin, członek Akademii Nauk Kazachstanu. W r. 1990 także w MISiS-ie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej p.t. "Podwyższenie efektywności walcowania blach grubych i cienkich oraz taśm z metali nieżelaznych i ich stopów na podstawie badań teoretycznych i eksperymentalnych oraz wdrożenia technologicznych metod zarządzania jakością produkcji".

prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki

prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki


Tomasz Winnicki urodził się w 1934 r. we Lwowie, skąd po wojennej zawierusze wojennej z rodzicami dotarł w maju 1945 r. do Wrocławia. Studia chemiczne i późniejsza półwiekowa praca na Politechnice Wrocławskiej związały prawie całe jego życie naukowe z tą uczelnią, w której przeszedł kolejne szczeble awansów akademickich, pełniąc prawie wszystkie funkcje w administracji uczelni.
Studia z zakresu chemii polimerów ukończył w 1965 r. doktoratem, który dotyczył syntezy i własności wymieniaczy redoksowych. Równolegle pracował nad preparacją wymieniaczy jonowych i ich zastosowaniem w uzdatnianiu wody. Ta tematyka zdecydowała o przeniesieniu się, w ramach uczelni, na Wydział Inżynierii Sanitarnej, gdzie utworzył pracownię zastosowań polimerów w inżynierii środowiska.

prof. zw. dr inż. Czesław Woźniak

prof. zw. dr inż. Czesław Woźniak


Czesław Woźniak, profesor zwyczajny nauk matematycznych, kończy w bieżącym roku 76 lat. Głównym nurtem jego działalności naukowej jest analiza powiązań struktur matematycznych z problemami fizycznymi o znaczeniu inżynierskim.
Początek jego działalności naukowej przypada na okres zatrudnienia w Politechnice Śląskiej (lata 1956-1963), gdzie w 1961 roku uzyskuje stopień doktora nauk technicznych, a w 1962 roku doktora habilitowanego. Pracując na uczelni technicznej, utrzymywał ścisły kontakt naukowy ze środowiskiem matematycznym, istotną rolę odegrał tutaj profesor Stanisław Gołąb z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor znanej monografii z rachunku tensorowego. Propagowanie rachunku tensorowego w zagadnieniach mechaniki stało się wtedy punktem wyjścia działalności naukowej Czesława Woźniaka. Jego rozprawa habilitacyjna pt. Równania agregatowe teorii powłok cienkich, a następnie wydana w 1966 roku monografia Nieliniowa teoria powłok są dowodem tej działalności.

prof. dr inż. Olgierd C. Zienkiewicz

prof. dr inż. Olgierd C. Zienkiewicz

Olgierd C. Zienkiewicz urodził się 18 maja 1921 r. w Caterham (Anglia), jako syn Kazimierza Zienkiewicza i Edith V. Penny. Po kilku latach rodzice przeprowadzili się do Katowic, gdzie ojciec pracował jako sędzia okręgowy. Olgierd C. Zienkiewicz ukończył w Katowicach liceum (1939 r.). Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu podjęcie studiów w Polsce. Ponownie znalazł się w Wlk. Brytanii, gdzie skończył Imperial College (B. Sc.), Diploma Imperial College (Ph. D. - 1945 r.) i University of London (D. Sc.).

prof. dr hab. inż. Valentin Nikolaevich Danchenko

prof. dr hab. inż. Valentin Nikolaevich Danchenko


Valentin Nikolaevich Danchenko urodził się 29 maja 1936 r. w Zaporożu (Ukraina). Studia wyższe ukończył na Wydziale Technologicznym Dniepropietrowskiego Instytutu Metalurgicznego (obecnie Narodowa Metalurgiczna Akademia Ukrainy) w 1958 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga o specjalności przeróbka plastyczna metali.
W latach 1958-1962 pracował na stanowisku inżyniera w Dniepropietrowskiej Hucie Stali na Wydziale Walcowni Rur bez Szwu. Zajmował się tam technologiami wytwarzania rur na gorąco i na zimno.

prof. zw. dr. hab. inż. Jan Węglarz

prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz


Jan Węglarz urodził się w 1947 r. w Poznaniu, gdzie ukończył z wyróżnieniem Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (kierunek - matematyka, 1969 r.) oraz Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej (kierunek - automatyka, 1971 r.).
Od 1971 r. był zatrudniony w Instytucie Automatyki, następnie od 1989 r. w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki, a od 1990 r. - Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Pracę doktorską, wykonaną pod kierunkiem prof. Zdzisława Bubnickiego, obronił w 1974 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1977 r.

prof. zw. dr. hab. inż. Edward Stanisław Kempa

prof. zw. dr hab. inż. Edward Stanisław Kempa

Edward Stanisław Kempa urodził się w 1927 roku w Rudzie Śląskiej. Jest pierwszym historycznie absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej (1954). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1963 roku na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej w zakresie odwadniania i zgazowywania osadów ściekowych, a stopień doktora habilitowanego w 1976 roku na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej w zakresie technologii wody, ścieków i odpadów. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1979 roku, a w roku 1986 tytuł profesora zwyczajnego.

prof. dr inż. Leopold Jeziorski

prof. dr inż. Leopold Jeziorski

Leopold Jeziorski urodził się 30 listopada 1931 roku w Jaworznie k. Wielunia. W latach 1948-1952 ukończył Technikum Mechaniczne w Jeleniej Górze, a w latach 1952-1957 odbył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera metalurga o specjalności odlewnictwo. Bezpośrednio po studiach podjął pracę jako asystent w Katedrze Metaloznawstwa macierzystej Uczelni. W 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. W 1974 roku ówczesna Rada Państwa nadała Leopoldowi Jeziorskiemu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Od 1989 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej (wcześniej: Wydział Metalurgiczny) Politechniki Częstochowskiej.

prof. zw. dr inż. Włodzimierz Juliusz Prosnak

prof. zw. dr inż. Włodzimierz Juliusz Prosnak

Prof. zw. dr inż. Włodzimierz Juliusz Prosnak, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, jest spadkobiercą i kontynuatorem najlepszych tradycji polskiej szkoły aerodynamiki. W swojej karierze zawodowej związany był z Politechniką Warszawską, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Instytutem Oceanografii PAN, gdzie prowadził bardzo aktywną działalność organizacyjną, naukową oraz dydaktyczną.

Strony