Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Orientacyjna wartość zamówieni PLN (netto) Przewidywany tryb ustawy lub inna procedura
1 Dostawa zautomatyzowanego systemu pomiaru twardości dostawa I kwartał 195 000,00 zł Tryb podstawowy
2 Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego robota budowlana I kwartał 1 585 365,85 zł Tryb podstawowy
3 Dostosowanie wejścia do siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN dla osób niepełnosprawnych robota budowlana I kwartał 40 162,60 zł Tryb podstawowy
4 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy). dostawa I kwartał 525 000,00 zł Przetarg nieograniczony
5 Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa I kwartał 108 000,00 zł Tryb podstawowy
6 Dostawa macierzy i serwerów. dostawa I kwartał 45 000,00 zł Tryb podstawowy
7 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (w tym: pyłomierze, moduły pary wodnej, komory klimatyczne, wagi, analizatory widma sygnałów, mierniki mocy, analizatory jakości energii, inkubatory) dostawa I kwartał 37 500,00 zł Tryb podstawowy
8 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa I kwartał 32 500,00 zł Tryb podstawowy
9 Dostawa mebli. dostawa I kwartał 125 000,00 zł Tryb podstawowy
10 Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dostawa I kwartał 57 500,00 zł Tryb podstawowy
11 Usługa drukarska. usługa I kwartał 47 500,00 zł Tryb podstawowy
12 Dostawa stanowiska laboratoryjnego badawczo-dydaktyczne (młyn elektromagnetyczny) dostawa II kwartał 300 000,00 zł Tryb podstawowy
13 Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa II kwartał 20 000,00 zł Tryb podstawowy
14 Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1750 ton na sezon grzewczy 2020/2021 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej dostawa II kwartał 450 000,00 zł Tryb podstawowy
15 Remont Instalacji w budynku przy ul. Gombrowicza 1 robota budowlana II kwartał 203 252,03 zł Tryb podstawowy
16 Prace budowlane w zakresie obiektów Wydziału Zarządzania robota budowlana II kwartał 447 154,47 zł Tryb podstawowy
17 Prace budowlane w zakresie pomieszczeń Wydziału Elektrycznego robota budowlana II kwartał 447 154,47 zł Tryb podstawowy
18 Rozbudowa i przebudowa monitoringu obiektów i terenów Politechniki Częstochowskiej robota budowlana II kwartał 97 560,98 zł Tryb podstawowy
19 Kompleksowe sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej usługa II kwartał 200 000,00 zł Usługa społeczna
20 Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej usługa II kwartał 650 000,00 zł Usługa społeczna
21 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy). dostawa II kwartał 525 000,00 zł Przetarg nieograniczony
22 Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa II kwartał 108 000,00 zł Tryb podstawowy
23 Dostawa macierzy i serwerów. dostawa II kwartał 45 000,00 zł Tryb podstawowy
24 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (w tym: pyłomierze, moduły pary wodnej, komory klimatyczne, wagi, analizatory widma sygnałów, mierniki mocy, analizatory jakości energii, inkubatory) dostawa II kwartał 37 500,00 zł Tryb podstawowy
25 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa II kwartał 32 500,00 zł Tryb podstawowy
26 Dostawa mebli. dostawa II kwartał 125 000,00 zł Tryb podstawowy
27 Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dostawa II kwartał 57 500,00 zł Tryb podstawowy
28 Opieka pogwarancyjna oprogramowania Simple.ERP usługa II kwartał 400 000,00 zł zamówienie z wolnej ręki
29 Usługa drukarska. usługa II kwartał 47 500,00 zł Tryb podstawowy
30 Dostawa spektrometru ASA dostawa III kwartał 120 000,00 zł Tryb podstawowy
31 Dostawa spektrometru emisyjnego dostawa III kwartał 200 000,00 zł Tryb podstawowy
32 Dostawa spektrometru dostawa III kwartał 210 000,00 zł Tryb podstawowy
33 Dostawa kamer termowizyjnych dostawa III kwartał 30 000,00 zł Tryb podstawowy
34 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa III kwartał 140 000,00 zł Tryb podstawowy
35 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa III kwartał 82 000,00 zł Tryb podstawowy
36 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do AAS dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa III kwartał 7 200,00 zł Tryb podstawowy
37 Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa III kwartał 210 000,00 zł Tryb podstawowy
38 Prace budowlane w budynkach Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów robota budowlana III kwartał 211 382,11 zł Tryb podstawowy
39 Prace remontowe w zakresie instalacji zewnętrznych robota budowlana III kwartał 365 853,66 zł Tryb podstawowy
40 Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskie usługa III kwartał 750 000,00 zł Tryb podstawowy
41 Dostawa analizatora elementarny CHNS dostawa I-II kwartał 220 000,00 zł Tryb podstawowy
42 Dostawa kamer termowizyjnych dostawa I-II kwartał 82 000,00 zł Tryb podstawowy
43 Dostawa Mikroskopów metalograficznych dostawa I-II kwartał 127 000,00 zł Tryb podstawowy
44 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy). dostawa III kwartał 525 000,00 zł Przetarg nieograniczony
45 Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa III kwartał 100 000,00 zł Przetarg nieograniczony
46 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (w tym: pyłomierze, moduły pary wodnej, komory klimatyczne, wagi, analizatory widma sygnałów, mierniki mocy, analizatory jakości energii, inkubatory) dostawa III kwartał 37 500,00 zł Tryb podstawowy
47 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa III kwartał 32 500,00 zł Tryb podstawowy
48 Dostawa mebli. dostawa III kwartał 125 000,00 zł Tryb podstawowy
49 Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dostawa III kwartał 57 500,00 zł Tryb podstawowy
50 Usługa drukarska. usługa III kwartał 47 500,00 zł Tryb podstawowy
51 Dostawa zestawu do budowy robota dostawa I-III kwartał 130 000,00 zł Tryb podstawowy
52 Dostawa zestawu do badania pętli histerezy mat. Magnetycznie twardych dostawa I-III kwartał 495 000,00 zł Tryb podstawowy
53 Dostawa głowic drukujących materiały kompozytowe dostawa I-III kwartał 212 000,00 zł Tryb podstawowy
54 Dostawa układu bezpośredniego zasilania pojazdów EV dostawa I-III kwartał 147 600,00 zł Tryb podstawowy
55 Prace remontowe w zakresie domów studenckich robota budowlana I-III kwartał 601 851,85 zł Tryb podstawowy
56 Naprawy instalacji odgromowej w zakresie obiektów PCz robota budowlana II-III kwartał 56 910,57 zł Tryb podstawowy
57 Instalacje klimatyzacji w serwerowniach PCz robota budowlana II-III kwartał 77 235,77 zł Tryb podstawowy
58 Prace budowlane związane z utrzymaniem obiektów i terenów PCz robota budowlana I-IV kwartał 115 356,58 zł Tryb podstawowy
59 Dokumentacja projektowa realizacji robót budowlanych w zakresie obiektów PCz usługa I-IV kwartał 491 869,92 zł Tryb podstawowy
60 Dostawa spektrometru UV Vis dostawa IV kwartał 15 000,00 zł Tryb podstawowy
61 Dostawa respirometru dostawa IV kwartał 600 000,00 zł Tryb podstawowy
62 Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej dostawa IV kwartał 2 600 000,00 zł Przetarg nieograniczony
63 Sukcesywna usługa w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń pisemnych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej usługa IV kwartał 340 000,00 zł Tryb podstawowy
64 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Politechniki Częstochowskiej usługa IV kwartał 2 700 000,00 zł Przetarg nieograniczony
65 Okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegania w budynkach Politechniki Częstochowskiej usługa IV kwartał 120 000,00 zł Tryb podstawowy
66 Pakiet godzin serwisowych oprogramowania Simple.ERP usługa IV kwartał 400 000,00 zł zamówienie z wolnej ręki
67 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy). dostawa IV kwartał 525 000,00 zł Przetarg nieograniczony
68 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (w tym: pyłomierze, moduły pary wodnej, komory klimatyczne, wagi, analizatory widma sygnałów, mierniki mocy, analizatory jakości energii, inkubatory) dostawa IV kwartał 37 500,00 zł Tryb podstawowy
69 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa IV kwartał 32 500,00 zł Tryb podstawowy
70 Dostawa mebli. dostawa IV kwartał 125 000,00 zł Tryb podstawowy
71 Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dostawa IV kwartał 57 500,00 zł Tryb podstawowy
72 Usługa drukarska. usługa IV kwartał 47 500,00 zł Tryb podstawowy
73 Usługi szkoleniowe w ramach projektu ZPRPCZ usługa I - IV kwartał 314 079,50 zł Usługa społeczna
74 Dostawa licencji, oprogramowania, modułów w ramach projektu ZPRPCZ dostawa I - IV kwartał 241 637,28 zł Tryb podstawowy
75 Usługi wdrożeniowe i konfiguracyjne, usługi maintance i suportu w ramach projektu ZPRPCZ usługa I - IV kwartał 427 719,44 zł Tryb podstawowy