Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK.
  2. Poświadczona przez Politechnikę Częstochowską kopia:
  • świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia,
  • dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia. W związku art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.  Kandydaci nieposiadający dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia do momentu wydania przez Uczelnię dyplomu wraz z suplementem, składają zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w Politechnice Częstochowskiej otrzymują zaświadczenie w dziekanatach wydziałów. Kandydat po odebraniu dyplomu ukończenia studiów jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia uczelni dyplomu.
  1. Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.
  2. Aktualne 3 zdjęcia legitymacyjne kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nazwisko i imię oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania).

Złożenie przez kandydata ww. dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na dokonanie wpisu na listę studentów lub listę rezerwową oraz na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.

W związku z prowadzoną rekrutacją internetową, złożenie ww. dokumentów będzie poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie IRK.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest do weryfikacji poprawności uzupełnionych danych w Podaniu – Kwestionariuszu o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej z okazanym przez kandydata dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.