Ogłoszenie

KANCLERZ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zaprasza do składania ofert na wynajem wydzielonej powierzchni 175 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, położonym w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej nr 36, wraz z wyposażeniem.

Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia na prowadzenie usług medycznych.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania usługi w ramach prowadzenia usług medycznych.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności medycznej.
 4. Posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w formie usług medycznych.

Warunki uczestnictwa:

Oferta winna zawierać:

 1. Datę sporządzenia oferty.
 2. Proponowaną stawkę netto czynszu najmu za 1m2 powierzchni (bez mediów),
 3. Warunki szczegółowe oferty takie jak:
  1. datę proponowanego uruchomienia działalności w przedmiocie najmu, nie wcześniej jednak niż w dniu 01.09.2020 r.
 4.  Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
  1. zaświadczenia o nr NIP,
  2. zaświadczenia o nr REGON,
  3. odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert.
 5. Pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
 6. Pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
  i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 


Wybrany Oferent będzie zobowiązany do przedłożenia przed podpisaniem umowy najmu opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

z rozszerzeniem o OC Najemcy oraz OC z tytułu prowadzenia usług medycznych z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości określonej przepisami.

Koszty związane ze zużyciem mediów oraz podatek od nieruchomości nie wchodzą w kwotę czynszu najmu i stanowią odrębny koszt działalności Najemcy. Wywóz odpadów oraz sprzątanie pomieszczeń Najemca poniesie we własnym zakresie. Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia wynajmowanych pomieszczeń w odpowiednie meble na własny koszt.

 


Oferty należy składać w Sekretariacie Kanclerza ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie, pok. 28 do dnia 10.07.2020 r. do godz. 900 w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta najmu – Pomieszczenia w budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 36”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r. o godz. 910 w budynku głównym Rektoratu Politechniki Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie, pok. 32.
Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i do odstąpienia od wyboru oferty i podpisania umowy najmu bez podania przyczyn.


Oględziny lokalu w terminie do 07.07.2020 r. po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Zainteresowani mogą zapoznać się również z projektem umowy.


Informacje szczegółowe: tel. 34 3250 474.

Autor: BKiM, 02.07.2020