Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

prowadzenie korespondencji z Politechniką Częstochowską

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Częstochowska z siedzibą w Częstochowie przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email rektor@adm.pcz.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Rektor Politechniki Częstochowskiej  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iodo@pcz.pl lub telefonicznie 34 3250471. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie sprawy zawartej w treści korespondencji kierowanej do Politechniki Częstochowskiej w formie tradycyjnej oraz elektronicznej oraz udzielenie Pani/Panu odpowiedzi lub wszczęcie postępowania odpowiednio do okoliczności sprawy lub złożonego przez Panią/Pana wniosku, skargi itp.
 • Podanie danych osobowych w kierowanej do Administratora korespondencji jest dobrowolne ale niezbędne do podjęcia działań przez Administratora, w zakresie niezbędnym do załatwienia sprawy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie w zależności od charakteru sprawy
  zgoda Pani/Pana na prowadzenie korespondencji, realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*) oraz wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych
  w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 • Jednocześnie informujemy, że strony w domenie https://www.pcz.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Skorzystanie przez Panią/Pana z odnośnika będącego adresem e-mail oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłaną tą drogą korespondencję.

ODBIORCY DANYCH

Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz odbiorcom, z którymi Administrator współpracuje na podstawie umów m.in.
w ramach wsparcia systemów informatycznych, świadczenia obsługi prawnej lub obsługi doręczeń korespondencji.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane,
a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że na zasadach przewidzianych w RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)