Zgłaszanie naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo

Niniejszym  informujemy, że wszystkie przypadki podejrzenia naruszenia ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Politechnikę Częstochowską, można zgłaszać inspektorowi ochrony danych pod numerem telefonu 34 3250 471 lub drogą elektroniczną email:iodo@pcz.pl lub wypełniając zamieszczony poniżej formularz zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dokonanym przez Państwa zgłoszeniem :

  • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Częstochowska z siedzibą w Częstochowie, ul. J.H. Dąbrowskiego, 42-201 Częstochowa, e mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.
  • Z Inspektorem Ochrony Danych będą mogli się Państwo skontaktować pod nr tel. 34 3250 471 lub pisząc na adres iodo@pcz.pl lub na adres administratora danych.
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Będziemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe podane w zgłoszeniu w celu jego rozpatrzenia, wyjaśnienia oraz udzielenia Państwu odpowiedzi.
  • Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe mogą być podmioty upoważnione z mocy obowiązujących przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych lub obsługi prawnej.
  • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
  • Jednocześnie informujemy, że na zasadach przewidzianych w RODO przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.