Prawa osób fizycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej RODO,  wprowadza dla osób fizycznych szereg praw, z których mogą korzystać w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych publikuje na stronie internetowej urzędu informacje na temat przysługujących osobom fizycznym praw w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych https://www.uodo.gov.pl/pl/83/1117.

W celu realizacji przysługujących praw wynikających z RODO należy zgłaszać się bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej obsługujących poszczególne sprawy lub do  INSPEKTORA OCHRONY DANYCH drogą elektroniczną - e mail: iodo@pcz.pl lub telefonicznie pod numerem 34 3250471.

W celu ułatwienia korzystania z przysługujących praw, można składać wnioski na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej w zakładce RODO  https://pcz.pl/pl/content/wnioski.

Poniżej prezentujemy podstawowe prawa osób fizycznych wynikające z RODO.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są  jej dane osobowe oraz do uzyskania do nich dostępu, a także uzyskania informacji o:

  • celach przetwarzania;
  • kategoriach danych osobowych;
  • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną - ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe o kryteriach ustalania tego okresu;
  • prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej dotyczącego oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zasady prawa dostępu zostały uregulowane szczegółowo w art.15 RODO.

PRAWO DO INFORMACJI O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art.13 i 14 RODO  administrator danych osobowych wypełnia obowiązek informacyjny, wobec osób których dane osobowe przetwarza. Szczegółowe zasady wypełnienia obowiązków informacyjnych przez Politechnikę Częstochowską podajemy w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej Uczelni:

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Osobie fizycznej przysługuje na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH  OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz  żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia ( podstawa prawna art.16 RODO).

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Prawo usunięcia danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje zgodnie z art.17 RODO prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na zasadach określonych w art.20 RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

PRAWO DO SPRZECIWU

Na zasadach przewidzianych w art.21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

PRAWO DO NIEPODLEGANIA ZAUTOMATYZOWANEMU PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Na zasadach przewidzianych w art.22 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo zgłoszenia skargi na administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie niezbędne dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz informacje dotyczące składania skarg dostępne są na stronie internetowej urzędu  www.uodo.gov.pl.

W przypadku podejrzenia naruszenia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH Politechniki Częstochowskiej i zgłoszenie naruszenia drogą elektroniczną – formularz zgłoszenia naruszenia dostępny na stronie internetowej Uczelni w zakładce RODO– zgłaszanie naruszeń https://pcz.pl/pl/rodo/naruszenia.