Aktualności

Projekt asystencki Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” rozpoczyna  realizację rocznego  projektu dostarczającego usługę Asystenta Osobistego Osoby
z Niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Okres trwania Programu przewidziany jest do końca roku 2021.

Uczestnicy:

W ramach projektu wsparcie otrzyma 50 osób:

 • 45 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogących skorzystać z ok. 60 godzin wsparcia miesięcznie,
 • 5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, mogących skorzystać z 30 godzin wsparcia miesięcznie.

Jeżeli uczestnik korzysta ze wsparcia asystenta dydaktycznego, godziny asysty muszą zostać pomniejszone o to wsparcie dydaktyczne.

 

Program zapewnia:

 • zwiększenie możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby  niepełnosprawnej do podejmowania aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji oraz niwelowanie ograniczeń powstałych ze względu na niepełnosprawność,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. udział
  w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych lub też rehabilitacyjnych.

Kto może skorzystać z Projektu:

Pomoc asystenta uzyskają osoby z niepełnosprawnością na terenie całej Polski:

 • dzieci do 16 roku życia ( limit 5 osób ),
 • uczniowie przygotowujący się do podjęcia studiów,
 • studenci,
 • pracownicy dydaktyczni i naukowi,
 • osoby wspierające innych niepełnosprawnych w środowisku akademickim.

Osoba zgłaszająca się do programu może wskazać swojego asystenta lub skorzystać z asystenta przydzielonego przez Stowarzyszenie.

 

LINK DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DV_cY9EljkevuOxhp8fXH5G5T-FygkxIs0aHc2e76wNUQ0hWNDBWR1FTRFcyMTRJOExPTjNCVUlNMyQlQCN0PWcu

 

Kto może zostać asystentem:

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
  w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

Usługi asystenckie nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

 

Obowiązki asystenta:

W zależności od potrzeb beneficjenta, asysta może dotyczyć:

 • dojazdów w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • pomocy w realizacji zakupów,
 • pomocy w kontaktowaniu się z różnego rodzaju organizacjami;
 • umożliwienia korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Kontakt:

tel. Izabela Rusin: 793 545 078

e-mail: i.rusin@tnm.org.pl

 

Aktualności: www.tnm.org.pl/

Autor: , 11.03.2021

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

● Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
● Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
● Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawskopomorskiego;
● Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
● Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON. Co oferujemy w ramach projektu?
● Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
● Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
● Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
● Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie. Jakie dokumenty musisz złożyć?
● Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
● Orzeczenie o niepełnosprawności;
● Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.
Fundacja Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U-2,
02-972 Warszawa, Polska
e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl
tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy. Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

Autor: , 12.02.2021

Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG – Klub Sportowy

Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG zaprasza do zapisania się do prowadzonego przez nich klubu sportowego.

Informacje o Stowarzyszeniu MIG i klubie sportowym:

Jesteśmy wielosekcyjnym klubem osób niesłyszących posiadającym osiem sekcji sportowych: curling, lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, siatkówka plażowa, futsal, piłka nożna, judo i koszykówka. Warte uwagi jest to, że sztaby trenerskie naszych sekcji mają trenerów z wysokimi uprawnieniami i licencjami co sprawia, że warunki pracy naszych wszystkich sportowców są na wysokim poziomie. Nasze drużyny i sportowcy mają wiele osiągnięć na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

 

Każdą zainteresowaną osobę  z wadą słuchu zapraszamy do kontaktu.

Dane do kontaktu:

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na facebooku Stowarzyszenia MIG

Autor: , 03.02.2021

Projekt Absolwent – Praca – Stabilizacja

Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego KLUCZ zaprasza osoby z niepełnosprawnością do przystąpienia do projektu Absolwent – Praca – Stabilizacja.

Projekt ma na celu wsparcie studentów z niepełnosprawnością ostatniego roku studiów oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

Grupa docelowa obejmuje osoby posiadające aktualne orzeczenie stopniu niepełnosprawności będące absolwentami szkół wyższych (maksymalnie do 5 lat od zakończenia studiów) lub osoby będące na ostatnim roku studiów.

Projekt oferuje kompleksową aktywizację zawodową: staże, szkolenia i kursy zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, a także indywidualne wsparcie psychologiczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo w załączonych plikach oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia KLUCZ, dot. projektu Absolwent – Praca - Stabilizacja 

 

Zapraszamy do udziału.

Autor: , 09.12.2020

Stypendia firmy Google dla niepełnosprawnych studentów kierunków informatycznych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, iż firma Google oferuje specjalne stypendium studenckie skierowane dla osób niepełnosprawnych chcących realizować swój potencjał w IT.

Stypendium przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością, które studiują informatykę, inżynierię komputerową, informatykę lub ściśle pokrewną dziedzinę techniczną na uniwersytecie w Europie lub Izraelu. 

Zgłoszenia można wysyłać do 4 grudnia br. Stypendia w wysokości 7000 euro przyznawane będą na rok akademicki 2021 - 2022.

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdziecie Państwo na stronie: https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/

Autor: , 16.11.2020

Strony